Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Mandela - pitkä tie vapauteen

Mandela - Long Walk to Freedom 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: ScanboxKuva:
MPEG-4 AVC 2.35
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5706130573685

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Scanbox) ellei toisin mainita.

Elokuva

Nel­son Man­de­lan omaelämä­ker­taan poh­jau­tu­va elo­ku­va on­nis­tuu piirtämään hui­kean rik­kaan ku­van yh­den mie­hen mat­kas­ta val­lan­ku­mouk­sel­li­sek­si ja ro­tu­sor­ros­ta va­paan Etelä-Af­ri­kan uu­sik­si kas­voik­si.

Nel­son Man­de­lan omaelämä­ker­taan poh­jau­tu­va elo­ku­va on­nis­tuu piirtämään hui­kean rik­kaan ku­van yh­den mie­hen mat­kas­ta val­lan­ku­mouk­sel­li­sek­si ja ro­tu­sor­ros­ta va­paan Etelä-Af­ri­kan uu­sik­si kas­voik­si. Elo­ku­va mah­dut­taa 2,5 tun­tiin noin 80 vuot­ta elämää, joi­den ai­ka­na käydään lä­pi hur­ja kir­jo vai­hei­ta ilos­ta su­ruun ja epä­toi­vos­ta hy­vi­tyk­seen. Laa­jas­ta skoo­pis­ta huo­li­mat­ta ote on is­kevä, elävä, eikä lain­kaan ta­va­no­mai­sel­le his­to­rian ta­pah­tu­mien dra­ma­ti­soin­nil­le tyy­pil­li­nen. Tämä on mo­der­ni jän­ni­ty­se­lo­ku­va, jo­ka lai­naa vai­heen­sa us­kol­li­ses­ti Man­de­lan muis­tel­mis­ta. Läh­teen luon­tees­ta huo­li­mat­ta ker­ron­ta ei myöskään vai­ku­ta lain­kaan yli­si­loi­te­tul­ta tai se­re­mo­nial­li­sel­ta.
My­kistävän kau­niil­la au­dio­vi­suaa­li­sel­la kuo­sil­la ar­moi­tet­tu elo­ku­va toi­mii ko­meas­ti kai­kil­la rin­ta­mil­la, mut­ta yk­si suu­rim­mis­ta on­nis­tu­mi­sis­ta on Id­ris El­ban roo­li­suo­ri­tus pääo­sas­sa. El­ban va­kain ot­tein luo­ma Man­de­la tun­tuu us­kot­ta­val­ta maail­mal­la näh­ty­jen uu­tis­ku­vien va­los­sa — ja yllättävän­kin in­hi­mil­li­seltä nii­den ta­ka­na. Ai­kai­sem­min mm. Pa­ci­fic Rim -ry­mis­te­lyssä pre­si­dent­tinä näh­ty mies raa­pus­taa tällä roo­lil­la puu­merk­kinsä elo­ku­va­his­to­riaan, vaik­ka pal­kin­to­pys­tit ovat­kin men­neet si­vu­suun.
Maail­mal­la enimmäk­seen kes­kin­ker­tai­sia ar­vos­te­lui­ta saa­nut­ta elo­ku­vaa on ar­vos­tel­tu me­kaa­ni­sek­si ja kar­keakä­ti­sek­si dra­ma­ti­soin­nik­si, jo­ka yrittää ah­taa lii­kaa ta­pah­tu­mia mu­kaan kes­kit­tymättä his­to­rial­li­ses­ti mer­kittä­viin ta­pah­tu­miin kun­nol­la. Kri­tiik­ki tun­tuu ou­dol­ta, sillä te­kijöi­den ta­voit­tee­na tun­tuu tässä ol­leen his­to­rian suur­ten lin­jo­jen ker­taa­mi­sen si­jaan us­kot­ta­va hen­kilö­ku­vaus, ja tässä päästään ai­van ihol­le as­ti. El­ban vä­kevä tul­kin­ta vä­littää mie­hen miet­teet hy­vin — hil­li­tys­ti, us­kot­ta­vas­ti ja toi­si­naan mu­ser­ta­van tu­kah­de­tus­ti. Os­car-voit­ta­jal­ta vaa­dit­tu it­ku­pot­ku­rai­va­ri-vuo­da­tus tästä puut­tuu, mut­ta sen si­jaan tar­jol­la on luon­nol­li­sen ve­toa­va ja hie­man tul­kin­nan­va­raa­kin jättävä suo­ri­tus. Kar­keakä­ti­nen tai rau­ta­lan­gas­ta vään­net­ty eivät myöskään ole en­simmäi­set ad­jek­tii­vit, jot­ka oh­jaus­työn koh­dal­la tu­le­vat mie­leen.
Tämä on ko­mea, kos­ket­ta­va ja lii­kut­ta­va ku­vaus mie­hestä, ajas­ta ja mie­hen vai­ku­tuk­ses­ta ai­kaan­sa. Elo­ku­va luo us­koa, että loh­dut­to­mal­ta­kin tun­tu­vien ti­lan­tei­den rat­kai­sut ovat mah­dol­li­sia vaik­ka ne tun­tui­si­vat kuin­ka toi­vot­to­mil­ta. Tältä osin elo­ku­va to­ki an­taa ruu­sui­sen ku­van ta­pah­tu­mien ku­lus­ta, sillä muu­tos ei ta­pah­tu­nut yh­dessä yössä tai il­man yli­lyön­tejä, mut­ta ai­heen kä­sit­te­lyä ei sil­ti käy moit­ti­mi­nen. Vä­kevä elo­ku­va, ja vai­kut­ta­van hen­kilö­koh­tai­nen tut­kiel­ma.
E­lo­ku­van ka­ve­ri­na kan­nat­taa vil­kais­ta myös Jen­ni­fer Hud­so­nin täh­dittämä "Win­nie Man­de­la", jo­ka täy­dentää ki­vas­ti ker­to­mus­ta toi­sen­lai­sel­le tiel­le pää­ty­neen puo­li­son ta­ri­nan kaut­ta. Tässä ta­va­no­mai­sek­si biog­ra­fiae­lo­ku­vak­si tyy­tyvässä fil­ma­ti­soin­nis­sa Man­de­la­na nähdään Ter­ren­ce Howard, jon­ka suo­ri­tus tun­tuu Id­ris El­ban ve­don jäl­keen ko­vin va­nut­tu­neel­ta. Myös Clint Eas­twoo­din "In­vic­tus" mah­tuu hy­vin sa­maan sar­jaan ker­to­mal­la kan­sa­kun­nan eheyttä­mi­sestä rug­byn kaut­ta Man­de­lan pre­si­dent­ti­kau­den alus­sa. Myös Eas­twoo­din sinällään erittäin ele­gant­ti ja hiot­tu draa­ma kal­pe­nee lo­pul­ta nyt kä­sillä ole­van elo­ku­van rin­nal­la vaik­ka pääo­sas­sa nähdään­kin perä­ti Mor­gan Free­man.

Kuva & ääni

Erinomainen, lähes täydellisen terävä kuva luotaa komeasti lavastettua miljöötä tyylikkäästi. Maisemakuvat ovat toki kauniita, mutta eniten anti loistaa kaupunki- ja vankilakuvissa. Kertakaikkisen komea ääniraita osaa hyödyntää musiikkia ja tehosteita tunnelmien tulkkina. Lopputeksteissä kuultava U2:sen Golden Globe -palkittu tunnari on kaunis, mutta vielä suuremman vaikutuksen tekee Alex Heffesin musiikkiraita, joka kantaa tapahumia surusta iloon tahdikkaasti.

Ekstrat

Ekstroissa mielenkiintoinen making of (20 min.) ja koosteet ääniraidasta (8 min.), tuotantosuunnittelusta (8 min.), meikkauksesta (9 min.), erikoistehosteista (8 min.). (IJ)
19/06/2014

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy