Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Hobitti – viiden armeijan taistelu 3D

The Hobbit: The Battle of the Five Armies 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 144 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438044404968

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Vieläkään ei ole se het­ki, jol­loin Pe­ter Jack­so­nin Ho­bit­ti-t­ri­lo­gian voi­si kat­soa ko­ko­nai­suu­te­na, täy­simääräi­senä pi­den­net­tyi­ne ver­sioi­neen.

Vieläkään ei ole se het­ki, jol­loin Pe­ter Jack­so­nin Ho­bit­ti-t­ri­lo­gian voi­si kat­soa ko­ko­nai­suu­te­na, täy­simääräi­senä pi­den­net­tyi­ne ver­sioi­neen. Mel­kein huu­lil­la kui­ten­kin ol­laan, sillä nyt il­mes­ty­nyttä 3D-ver­sio­ta seu­raa jon­kin ajan ku­lut­tua kol­man­nen osan en­ten­ded-lai­tos.
Vä­li­huo­mio­na voin ker­toa, että pe­tyin ko­ko­nai­suu­te­na, vaik­ka vii­mei­nen osa nos­taa ta­soa. Se en­nen kaik­kea osoit­taa oi­keaa tun­nel­maa, eikä tie­to­ko­ne­pe­laa­mi­nen tu­le jo­ka toi­ses­sa koh­tauk­ses­sa mie­leen.
Las­ten sa­tu­kir­ja­na ai­koi­naan il­mes­ty­nyt Ho­bit­ti (tai en­simmäi­sen suom­men­nok­sen mu­kai­ses­ti Lo­hikäär­me­vuo­ri) ei suin­kaan tar­jon­nut tar­peek­si pai­no­kas­ta sisältöä kol­men pitkän elo­ku­van tar­pei­siin. Ja kun ei tar­jon­nut, on pitä­nyt lisätä. Tässä työssä on sit­ten on­nis­tut­tu kak­si­ja­koi­ses­ti.
Hy­viä puo­lia kol­man­nes­sa osas­sa on ih­meen ve­rettömän Tho­rin Tam­mi­kil­ven (Ric­hard Ar­mi­ta­ge) hie­noi­nen pi­ris­ty­mi­nen. Edel­leen kaik­kein vai­kein on­nis­tuu: Smaug oli jo aiem­min hy­vin to­teu­tet­tu, ja kää­piö­jou­kon per­soo­nat erot­tu­vat hy­vin toi­sis­taan.
Dol Gul­du­rin koh­taus kuu­luu ko­ho­koh­tiin ja on pe­rus­tel­tu kaa­no­nin kan­nal­ta. Sau­ro­nia ja sor­mu­saa­vei­ta kat­soo ai­na mie­lellään. Sa­ru­ma­nis­ta ja Ga­lad­rie­lis­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Jo­pa Ra­da­gast al­kaa tun­tua on­nis­tu­neel­ta, to­ki vei­keältä hah­mol­ta.
Ör­kit eivät näissä kar­ke­lois­sa ole teh­neet Sor­mus­ten her­ra -t­ri­lo­giaan ver­rat­taes­sa juu­ri­kaan myön­teistä vai­ku­tus­ta. Eikä heidän vas­ta­pai­non­sa, imelä ro­man­tiik­ka ja pääl­le­lii­mat­tu, an­ti­ra­sis­ti­nen, su­vait­se­vai­suu­den sym­bo­liik­ka.
Kol­miu­lot­tei­nen ver­sio toi­mi teat­te­ris­sa eri­no­mai­ses­ti, eikä ko­ti­teat­te­ris­sa­kaan ole moit­ti­mis­ta. Siitä huo­li­mat­ta va­lit­si­sin mo­lem­mis­sa ta­pauk­sis­sa 2D:n. Se vä­hentää ko­ke­muk­sen fyy­sistä ra­sit­ta­vuut­ta. On­nek­si mo­lem­mat ver­siot löy­tyvät kan­sien sisältä.
Kol­miu­lot­tei­suus syö lisäk­si ka­pa­si­teet­tia. Elo­ku­va on 3D:nä tal­len­net­tu kah­del­le le­vyl­le, jo­ten soh­val­ta on vä­lillä nous­ta­va. Ta­val­laan pa­ra­dok­saa­li­ses­ti pa­la­taan DVD-a­jan al­kuun 1990-lu­vun lo­pul­le, jol­loin flip­pe­ri-le­vyt tun­tui­vat niin ka­ma­lan kam­mot­ta­vil­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita kuten on kuudessa Tolkien-elokuvassa totuttu. Neljällä levyllä. Ekstroihin on tallennettu kolme dokumenttia (47 min.), kaksi traileria ja musiikkivideo. (PS)
22/04/2015
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy