Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
DVD

Yön sudet

Un flic 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1972Kesto: 96 minuuttia
Julkaisija: Future FilmKuva:
Anamorfinen Anamorfinn 1.85**
Ääniraita: Dolby Digital Stereo
  EAN: 6416548580616

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Val­koi­ses­ta va­laas­taan tu­tul­ta kir­jai­li­ja Her­man Mel­vil­leltä tai­tei­li­ja­ni­mensä kaa­pan­nut Jean-­Pier­re Grum­bach te­ki elämänsä pa­ra­dok­sis­ta mon­ta hie­noa ri­ko­se­lo­ku­vaa.

Val­koi­ses­ta va­laas­taan tu­tul­ta kir­jai­li­ja Her­man Mel­vil­leltä tai­tei­li­ja­ni­mensä kaa­pan­nut Jean-Pier­re Grum­bach te­ki elämänsä pa­ra­dok­sis­ta mon­ta hie­noa ri­ko­se­lo­ku­vaa. Vii­mei­sek­si jää­nyt Yön su­det kääntää ai­ka hy­vin oh­jaa­jan oman elämän kier­teitä, kun ku­kaan tai mikään ei tun­nu ole­van to­tu­tul­la pai­kal­laan.
Mel­vil­le tun­si kai­ke­ti ko­ko ikänsä ole­van­sa väärä mies oi­keas­sa pai­kas­sa. Kom­mu­nis­mi ko­ki ko­lauk­sen Sta­li­nin toi­mes­ta. Ura vas­ta­rin­ta­liik­keessä ei aut­ta­nut elo­ku­van­te­koon, kos­ka alal­le ei pääs­syt il­man am­mat­ti­lii­ton jä­se­nyyttä. Vas­ta­rin­ta­ve­te­raa­nit pi­tivät esi­kois­pitkää elo­ku­vaa Me­ren hil­jai­suus sak­sa­lai­sia sym­pa­ti­soi­va­na ja kom­mu­nis­tien roo­lia vä­hek­syvänä, ja pas­sii­vis­ta vas­ta­rin­taa har­ras­ta­neet por­va­rit hyökkä­sivät toi­sel­ta puo­lel­ta. Oma ni­mi­kin hais­kah­ti sak­sa­lai­sel­ta.
Yön su­sis­sa yö­ker­hon­pitäjä on to­del­li­suu­des­sa kor­kean luo­kan ri­kol­li­nen. Hä­nen tans­si­jat­ta­ren­sa on trans­ves­tiit­ti ja il­mian­ta­ja. Ra­kas­ta­ja ta­pai­lee myös ri­kos­ko­mi­sa­rio­ta, jo­ta esittävä Alain De­lon ei ole­kaan enää ri­kol­li­nen ku­ten elo­ku­vay­leisö on aiem­mis­sa ko­vak­si­kei­te­tyissä rans­ka­lai­sis­sa elo­ku­vis­sa tot­tu­nut. Ko­mi­sa­rio ja ka­pa­kan­pitäjä ovat ystä­viä. Ri­kos­ka­ve­ri on en­ti­nen pan­kin­joh­ta­ja, jo­ka us­kot­te­lee vai­mol­leen jat­ka­van­sa sa­mal­la alal­la. Ja­nus­mai­nen dua­lis­mi on hyvä sym­bo­li kah­del­le var­mal­le asial­le, syn­nyl­le ja kuo­lol­le. Kaik­ki siinä vä­lissä on jol­ti­sen­kin yh­den­te­kevää.
Pank­ki­ryöstö me­nee osin pie­leen, ja huu­me­las­tin ryöstö liik­ku­vas­ta ju­nas­ta tu­lee mu­kaan suun­ni­tel­miin. Ju­na­keik­ka ku­va­taan niin yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ja reaa­liai­kai­ses­ti, että kat­so­ja miet­tii, on­ko Jean-Pier­re Mel­vil­le Rans­kan Kal­le Pää­ta­lo. La­ko­ni­nen tyy­li toi­mii kui­ten­kin hal­li­tus­ti.
Sitä vas­toin he­li­kop­te­rin ja ju­nan ku­vaus pie­nois­mal­lien avul­la tun­tuu ny­ky­kat­san­nos­sa suu­rin piir­tein Bat­man-te­le­vi­sio­sar­jan ta­soi­sel­ta. Thun­der­birds-a­ni­maa­tio te­ki vas­taa­van jo aiem­min pal­jon pa­rem­min.
Vas­ta­vuo­roi­ses­ti tun­tuu hie­nol­ta huo­ma­ta, kuin­ka hy­vin Ric­hard Cren­na hoi­taa toi­sen pää­roo­lin. Mo­nil­le hän on tut­tu oi­keas­taan vain Ram­bo-sar­jo­jen evers­tinä.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita miellyttänevät ohjaajan töiden ystäviä. Ekstroissa kuvagalleria. (PS)
01/04/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy