Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Total Recall

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2012Kesto: 118/230 minuuttia
Julkaisija: SonyKuva:
1080p 2.40
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051160299778

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sony) ellei toisin mainita.

Kuvat

Colin Farrell on Arnold Schwarzenneger ja Jessica Biel puolestaan Rachel Ticotin
Colin Farrell on Arnold Schwarzenneger ja Jessica Biel puolestaan Rachel Ticotin
Kate Beckinsale
Kate Beckinsale
Colin Farrell
Colin Farrell

Elokuva

En­si­kuu­le­mal­ta uu­sin­ta­ver­sio Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ge­rin ja Paul Ver­hoe­ve­nin "­To­tal Re­call":is­ta ei sa­not­ta­vas­ti säväytä, vaik­ka Phi­lip K. Dic­kin ro­maa­nis­ta kuu­lem­ma jäi vielä yli ai­nek­sia useam­paan­kin elo­ku­vaan.

En­si­kuu­le­mal­ta uu­sin­ta­ver­sio Ar­nold Sc­hwar­ze­neg­ge­rin ja Paul Ver­hoe­ve­nin "To­tal Re­call":is­ta ei sa­not­ta­vas­ti säväytä, vaik­ka Phi­lip K. Dic­kin ro­maa­nis­ta kuu­lem­ma jäi vielä yli ai­nek­sia useam­paan­kin elo­ku­vaan. Toi­sin kui­ten­kin käy, sillä oh­jaa­ja Len Wi­se­man on­nis­tuu pol­ke­maan fu­tu­ris­ti­sen toi­min­tajännä­rinsä ker­ras­saan ko­meaan vauh­tiin. Ta­ri­na lai­naa al­kui­dean­sa edel­li­sestä elo­ku­vas­ta, mut­ta missään vai­hees­sa me­no ei tun­nu van­han tois­tol­ta. Elo­ku­van ai­nek­sis­ta ehkä noin 20% ja­kaa DNA:n­sa aiem­man elo­ku­van kans­sa, mut­ta tästä­kin iso osa on mauk­kaas­ti to­teu­tet­tu­ja ha­tun­no­nos­to­ja edeltäjäl­le.
Myön­nettävä on että ta­ri­na on pe­rin suo­ra­vii­vai­nen, mut­ta sel­lai­se­naan­kin ku­jan­juok­sun pi­ti­menä hy­vin tehtä­viensä ta­sal­la. Elo­ku­van vah­vin osa-a­lue puo­les­taan on lu­moa­van ri­kas miljöö, jo­ka lei­poo yh­teen Chi­na­tow­nit, Star War­sien kuo­lontäh­det, tu­le­vai­suu­den ubi-tie­to­tek­nii­kan ja ni­hi­lis­ti­set be­to­nilä­hiöt ko­meak­si ja yh­tenäi­sek­si ko­ko­nai­suu­dek­si, jo­ka pait­si toi­mii myös tun­tuu uu­dis­ta­van gen­ren ku­vas­toa oi­val­taen. Tässä ympä­ristössä Co­lin Far­rel­lin, Ka­te Bec­kin­sa­len ja Jes­si­ca Bie­lin hah­mo­jen hän­nyk­sillä on help­po viih­tyä. Vas­ta elo­ku­van jäl­kinäytös me­nee ö­ve­rik­si.
Le­vy sisältää sekä elo­ku­van al­ku­peräi­sen teat­te­ri­ver­sion että uu­den oh­jaa­jan ver­sion. Ha­lu­tun ver­sion va­lin­nas­sa kan­nat­taa ol­la tark­ka­na, sillä va­lik­ko­suun­nit­te­lu ei tältä osin ole sel­vin mah­dol­li­nen.

Kuva & ääni

Erinomainen kuva ja ääni ovat molemmat kunniaksi formaatille. Fantastinen miljöö välittyy luontevasti ja ilman genren helmasynniksi muodostuneita liiallisia värikorostuksia ja myös musiikki ja tehosteet ovat täysillä mukana tohinassa. Playstation 3:lla oli outoa kyllä paikoin vaikeuksia pitää ääniraidan huulisynkkaa kohdallaan, mutta tämä tuskin johtui levystä itsestään. Levyvalikoiden suunnittelussa olisi kaivattu käytettävyysasiantuntijan apua, mutta kaikki kuitenkin toimii.

Ekstrat

Ekstroissa ohjaajan kommentit pidennetylle versiolle ja kuvakuvassaraita. Lisäksi erillisellä ekstralevyllä vielä kooste tieteisfiktiosta ja -faktasta, kuilun suunnittelusta, otteita kuvauksista ja haastatteluita, esivisualisointinäytteitä ja mokia. (IJ)
24/12/2012
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy