Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Jättiläinen

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: 97 minuuttia
Julkaisija: Nordisk 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Nordisk) ellei toisin mainita.

Elokuva

Suo­ma­lais­ta hyvä ve­li –jär­jes­telmää fik­tion kei­noin pei­lai­le­va Jät­tiläi­nen edus­taa esi­mer­kil­listä kult­tuu­ri­työtä.

Suo­ma­lais­ta hyvä ve­li –jär­jes­telmää fik­tion kei­noin pei­lai­le­va Jät­tiläi­nen edus­taa esi­mer­kil­listä kult­tuu­ri­työtä. Se hyö­dyntää juu­ri niistä ai­nek­sis­ta, jois­ta elo­ku­van­te­kijöillä on mah­dol­li­suus am­men­taa. Esittää viih­teen kei­noin mui­ta tai­teen­la­je­ja suu­rem­mal­le kan­san­ryhmäl­le yh­teis­kun­nan epä­koh­tia, to­del­li­sia ta­pah­tu­mia riittäväs­ti hyö­dyntäen.
Tal­vi­vaa­ran syn­ty loi vä­litöntä us­koa ko­ti­mai­sen kai­vos­teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­kyyn. Pörs­sit rea­goi­vat, kan­sa­kun­ta ko­hi­si. Jät­tiläi­nen näyttää si­vus­ta yh­den tul­kin­ta­mal­lin siitä, mi­ten ta­pah­tu­mat Sot­ka­mos­sa saat­toi­vat­kin mennä niin pie­leen kuin ne lo­pul­ta me­nivät. Elo­ku­van tar­joa­mas­sa mal­lis­sa ku­kaan ei ole asioi­den ete­ne­mi­sestä täy­sin tie­toi­nen – pu­hu­mat­ta­kaan ky­ke­nevä estämään lui­sua. Tie­don ka­do­tes­sa, to­del­li­suu­denkä­si­tys hä­viää. In­sinöö­rit nou­se­vat ympä­ristöa­sian­tun­ti­joi­den, kii­re mal­til­li­suu­den, edel­le.
Kat­so­mo ei pää­se ui­nu­maan. Pek­ko Pe­so­sen kir­joit­ta­ma ja Alek­si Sal­men­perän oh­jaa­ma elo­ku­va ei pa­ko­ta kat­so­jaa va­lit­se­maan puol­ta. Te­kijät tar­joa­vat jon­kin­lai­set avai­met va­lin­taa var­ten, osoit­te­le­mat­ta syyl­li­siä tar­peet­to­mas­ti. Lop­pu­tu­lok­ses­ta ke­hit­tyy ki­ven­ko­vaa, kir­kasnäköistä draa­maa. Ti­lan­tei­den an­ne­taan val­mis­tua pie­nin elein, vah­van dia­lo­gin saat­te­le­ma­na. Uu­tis­haas­tat­te­lu- sekä vi­ral­li­sis­ta asia­kir­jois­ta poi­mi­tut teks­tinpätkät lisäävät elo­ku­van do­ku­men­taa­ris­ta us­kot­ta­vuut­ta.
Sal­men­perällä on pys­tyssä muh­keat tu­ki­pi­la­rit. Huo­mat­ta­vas­ti muh­keam­mat kuin ne, jot­ka mi­nis­te­ri Pau­la Leh­tomä­ki ai­ka­naan Sot­ka­moon alul­le muu­ra­si. Lii­ke­po­liit­ti­sen jar­go­nin ja ää­nensä­vyn sisäistä­nyt uraa­nin­ko­va Ja­ni Vo­la­nen loih­tii kai­vok­sen mu­ka­na ra­pis­tu­van toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Perän. Epä­selvän mu­mi­nan ta­kaa pal­jas­tuu syyl­li­syy­den­tun­toi­nen lii­ke­mies, jat­ku­vas­ti mur­tu­mas­sa pai­neen al­la. Jus­si, ura­kii­ton­sa myötä tah­to­mat­taan selkään­ta­put­te­li­joi­den seu­roi­hin ajau­tu­va lii­ton vir­ka­mies, piir­tyy Joo­nas Saar­ta­mon hil­li­tyllä lie­killä. Näyt­te­lijöi­densä kaut­ta Sal­men­perä jättää tai­ta­vas­ti myös pal­jon sa­no­mat­ta, luo­den epä­var­moil­la eleillä ja pie­nillä lii­keh­dinnöillä lisäjän­nit­teitä.
Jät­tiläistä ih­me­tel­lessä oli­si help­poa sa­noa sen ole­van ”­vain elo­ku­vaa”. Mi­ten nyt vaan tun­tuu siltä, että ti­lan­ne oli­si täy­sin päin­vas­toin. (VA)
25/01/2016

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy