Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Hobbit: The Battle of the Five Armies - Extended Edition

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2014Kesto: 164 minuuttia
Julkaisija: SF FilmKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA7.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018003415

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Jo­kin ra­ja on Pe­ter Jack­so­nin­kin hauk­ku­mi­ses­sa, jou­duin sa­no­man tyttä­rel­le­ni.

Jo­kin ra­ja on Pe­ter Jack­so­nin­kin hauk­ku­mi­ses­sa, jou­duin sa­no­man tyttä­rel­le­ni. Ho­bi­tin kol­ma­so­sa on ni­mittäin ai­ka hyvä suo­ri­tus. Näin on var­sin­kin sil­loin, kun sen kat­soo pi­den­net­tynä ver­sio­na.
Uut­ta ja lisät­tyä on kaik­kiaan 20 koh­tau­ses­sa. Ko­ko­nai­suu­den pai­noar­voa ko­hot­taa eni­ten Dol Gul­du­rin dra­maat­ti­nen koh­taa­mi­nen, jos­sa Gan­dalf, Ga­lad­riel, Sa­ru­man ja El­rond ta­paa­vat en­sik­si sor­mu­saa­veet ja sit­ten it­sensä Sau­ro­nin. Mu­ka­na on myös kuu­si en­nen nä­kemätöntä, ko­ko­naan teat­te­ri­ver­sios­ta pois­lei­kat­tua koh­taus­ta. Näin saa­daan 20 mi­nuut­tia lisää.
Täy­sin uu­sis­ta koh­tauk­sis­ta mie­leen­pai­nu­vim­mat ovat seu­raa­vat: Ga­lad­riel pe­las­taa Gan­dal­fin mes­tauk­sel­ta, pei­kot tu­hoa­vat kää­piöi­den so­ta­vau­nut, hal­tia­ku­nin­kaan hir­vi seivästää örk­ki­ri­vin ja Bo­fur oh­jaa peik­koa.
Tämän to­det­tua­ni: to­ki edel­leen pe­tyin ko­ko­nai­suu­te­na tri­lo­giaan, vaik­ka vii­mei­nen osa nos­taa ta­soa. Se en­nen kaik­kea osoit­taa oi­keaa tun­nel­maa, eikä tie­to­ko­ne­pe­laa­mi­nen tu­le jo­ka toi­ses­sa koh­tauk­ses­sa mie­leen.
Las­ten sa­tu­kir­ja­na ai­koi­naan il­mes­ty­nyt Ho­bit­ti (tai en­simmäi­sen suom­men­nok­sen mu­kai­ses­ti Lo­hikäär­me­vuo­ri) ei suin­kaan tar­jon­nut tar­peek­si pai­no­kas­ta sisältöä kol­men pitkän elo­ku­van tar­pei­siin. Ja kun ei tar­jon­nut, on pitä­nyt lisätä. Tässä työssä on sit­ten on­nis­tut­tu kak­si­ja­koi­ses­ti.
Hy­viä puo­lia kol­man­nes­sa osas­sa on aiem­min ih­meen ve­rettömän Tho­rin Tam­mi­kil­ven (Ric­hard Ar­mi­ta­ge) hie­noi­nen pi­ris­ty­mi­nen. Edel­leen kaik­kein vai­kein on­nis­tuu: Smaug oli jo aiem­min hy­vin to­teu­tet­tu, ja kää­piö­jou­kon per­soo­nat erot­tu­vat hy­vin toi­sis­taan.
Dol Gul­du­rin koh­taus on luul­ta­vas­ti Jack­so­nin kä­si­kir­joi­tus­tii­min ai­noa on­nis­tu­nut Tol­kien-lisäys kaut­ta ai­ko­jen. It­se kir­jas­sa vain mai­ni­taan, että Gan­dalf läh­ti etelään. Ai­van omiaan ei to­sin pis­tellä, sillä kes­ke­neräi­sik­si jää­neissä kir­jois­saan Tol­kien se­los­taa ta­pah­tu­mien kul­kua, jo­ka vai­kut­ti pal­jon Sor­mus­ten her­ran ase­tel­miin.
Ör­kit eivät näissä kar­ke­lois­sa ole teh­neet Sor­mus­ten her­ra -t­ri­lo­giaan ver­rat­taes­sa juu­ri­kaan myön­teistä vai­ku­tus­ta. Eikä heidän vas­ta­pai­non­sa, imelä ro­man­tiik­ka ja pääl­le­lii­mat­tu, an­ti­ra­sis­ti­nen, su­vait­se­vai­suu­den sym­bo­liik­ka.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääniraita kuten on Jacksonin kuudessa Tolkien-elokuvassa totuttu. Kolmella levyllä. Ekstroihin on tallennettu peräti 605 min. dokumentit ja trailerit (7 min.). Kuvaussessioista välittyy tekemisen iloa, ja katsojakin saa naurahdella aika ajoin. (PS)
10/03/2016
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy