Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Kino

Inferno

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2016Kesto: minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

On ai­ka kylläs­tyttävää lu­kea uu­des­taan ja uu­des­taan, kuin­ka Dan Brown on huo­no kir­jai­li­ja.

On ai­ka kylläs­tyttävää lu­kea uu­des­taan ja uu­des­taan, kuin­ka Dan Brown on huo­no kir­jai­li­ja. Po­li­tii­kas­sa kan­sanää­nes­tyk­set ovat jär­jettö­miä, mut­ta jo­kai­nen saa va­li­ta kir­jan­sa it­se ja hä­pei­lemättä. Ny­kypäivänä jo sitä, että päi­vittäin hy­pis­te­lee pa­pe­ri­leh­teä tai oi­keaa kir­jaa, voi pitää kult­tuu­ri­te­ko­na.
O­len it­se asias­sa ihan mie­lellä­ni ot­ta­nut jo­kai­sen uu­den Brown-käännök­sen luet­ta­vak­se­ni. Kult­tuu­ri­his­to­rial­li­set viit­tauk­set ovat niissä pa­ras­ta. Ideat­kin ovat hy­viä, muu on­kin ai­ka silk­koa sisältä.
Sa­ma kos­kee elo­ku­va­ver­sioi­ta. Niistä kui­ten­kin pi­detään, sillä sain hou­ku­tel­tua it­se­ni kat­so­maan In­fer­noa.
Lop­pu­tu­los oli se, että me­noa ja mels­kettä, en­nen kaik­kea juok­sen­te­lua, riit­ti. Sil­ti mei­na­sin nu­kah­taa mon­ta ker­taa, vaik­ka il­lal­li­nen oli vas­ta edessä.
I­ta­lian kie­len isästä, Dan­tes­ta, oli teh­ty pu­ru­ku­mia. Jos mie­hestä ei ole mitään aiem­min kuul­lut, ei hä­nestä mitään tämän näh­tyään tiedäkään. Idioo­tit eli ame­rik­ka­lai­set en­sin, ajat­te­lee hel­pos­ti, mut­ta it­se­ruos­kin­ta­kin on ai­na tar­peen. Mo­ni suo­ma­lai­nen, mu­kaan lu­kien it­se­ni, ei tai­da Mi­kael Ag­ri­co­las­ta tietää muu­ta kuin sen, että ni­mi soin­tuu hy­vin ko­kik­sen kans­sa.
Ikä­vintä tässä elo­ku­va­ver­sios­sa on se, että kir­jan juon­ta on muo­kat­tu ra­di­kaa­lis­ti. Al­ku­peräis­teos ei ol­lut ase­tel­mil­taan yhtä mus­ta­val­koi­nen ja lop­pu­rat­kai­sun mie­len­kiin­toi­nen, mie­li­ku­vi­tus­ta ruok­ki­va, yllä­tys oli täy­sin häi­vy­tet­ty.
Dan Brow­nin ro­maa­nit ovat par­haim­mil­laan ku­vi­tet­tui­na lai­tok­si­na, jois­sa ta­pah­tu­ma­pai­kat, ark­ki­teh­tuu­ri, tai­de ja his­to­rial­li­set do­ku­men­tit tu­ke­vat psy­ko­lo­gi­ses­ti köyhää ker­ron­taa. Pe­rus­ver­sioi­na­han näitä ei voi tois­ta­mi­seen lu­kea. Eikä elo­ku­via kat­soa. (PS)
09/11/2016

Tekijät

Ohjaaja: Ron Howard
Pääosissa: Tom Hanks Felicity Jones
Tarina: David Koepp Dan Brown (r)
Kuvaus: Salvatore Totino
Musiikki: Hans Zimmer
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy