Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Vihreä maili

The Green Mile 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 1999Kesto: minuuttia
Julkaisija:  
  
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Vaik­ka Vih­reä mai­li si­joit­tuu heinä­kui­seen Ten­nes­see­hen, kat­so­ja on kuin jou­lu­ta­ri­nan ää­rellä.

Vaik­ka Vih­reä mai­li si­joit­tuu heinä­kui­seen Ten­nes­see­hen, kat­so­ja on kuin jou­lu­ta­ri­nan ää­rellä. Niin pal­jon ih­meitä ta­pah­tuu tässä Step­hen Kin­gin ai­hee­seen pe­rus­tu­vas­sa van­ki­la­ku­vauk­ses­sa. Mikään pie­nim­mil­le so­pi­va il­ta­sa­tu ei ole ky­seessä, vaik­ka Vih­reä mai­li opet­ta­vai­nen on­kin. Sa­tu­setänä Kin­gissä on enemmän kar­mai­se­vaa Grim­miä kuin sa­la­vii­sas­ta To­pe­lius­ta.
E­lo­ku­van oh­jaa­jal­le Vih­reä mai­li on jo toi­nen King-fil­mi. Vii­den vuo­den ta­kai­nen Ri­ta Hayworth – avain pa­koon oli miel­lyttävä ko­ke­mus. Nyt Frank Da­ra­bont on päättä­nyt miel­lyttää hie­man lisää. Siinä hän näyttää on­nis­tu­neen, sillä Yh­dys­val­tain Elo­ku­va-a­ka­te­mia on ni­men­nyt Vih­reän mai­lin perä­ti neljän Os­ca­rin eh­dok­kaak­si. Mu­ka­na tär­keät par­haan elo­ku­van ja par­haan kä­si­kir­joi­tuk­sen ka­te­go­riat.
Si­vuo­saos­ca­ria ta­voit­te­lee näyt­te­lijä Mic­hael Dun­can, jol­le ker­to­muk­ses­sa on va­rat­tu si­jaiskär­sijän roo­li. Dun­can esittää isoa mus­taa miestä, Joh­nia, jo­ta syy­tetään lap­sen­mur­his­ta. Tum­ma ihonvä­ri on väärä ja John on myös niin yk­sin­ker­tai­nen, et­tei pys­ty puo­lus­tau­tu­maan 30-lu­vun oi­keusjär­jes­telmän käytännöissä. Mies pas­si­te­taan van­ki­laan ”­vii­mei­sel­le mai­lil­leen”, jo­ka joh­taa sähkö­tuo­liin.
Os­ca­rin ar­vois­ta tii­mi­työtä
Pie­ni toi­vo herää, kun mus­ta jät­ti jou­tuu ”­vih­reäl­le mai­lil­le”, sel­lio­sas­toon, jo­ta var­tioi Tom Hank­sin esittämä Paul. Sym­paat­ti­nen Ja­mes Cro­mwell näyt­te­lee Ha­lia, ran­gais­tus­lai­tok­sen joh­ta­jaa. Lai­tok­sen kun­nia-a­sia­na on taa­ta kuo­le­maa jo­not­ta­vil­le ri­kol­li­sil­le­kin in­hi­mil­li­set puit­teet vii­mei­sel­le mat­kal­leen. Täällä Joh­nin eri­koi­set lah­jat huo­ma­taan. Hän on luon­non­lap­si, mut­ta myös en­tei­den nä­kijä ja pa­ran­ta­ja, jon­ka ky­vyistä van­ki­lan auk­to­ri­tee­tit saa­vat apua on­gel­miin­sa.
Vih­reän mai­lin kol­mi­tun­ti­nen vie­tetään sel­lio­sas­ton li­me­tin­vih­reillä käytä­villä. Ti­la ei mi­tenkään ra­joi­ta Step­hen Kin­gin mie­li­ku­vi­tus­ta eikä Da­ra­bon­tin juo­nen­kul­je­tus­ta. Var­ti­jois­sa ja van­geis­sa riittää ai­nek­sia rik­kai­siin hen­kilö­ku­viin. Te­kijät ovat pitä­neet tark­kaan huol­ta, että jo­kai­sen hah­mon luon­ne piir­tyy esiin. Myös ohi vi­lah­ta­viin pik­kuo­siin on va­lit­tu näyt­te­lijät, jois­ta ai­na­kin kas­vot syö­pyvät mie­leen.
Da­ra­bon­tin vah­vuus on näyt­te­lijöi­den kä­sit­te­lyssä. Jos jon­kun elo­ku­van ko­ko ”en­semb­le” pal­kit­tai­siin Os­ca­reil­la, Vih­reä mai­li oli­si var­mas­ti eh­dol­la. Da­vid Mor­sen iso var­ti­ja, Har­ry Dean Stan­to­nin luot­to­van­ki tai Bon­nie Hun­tin vai­mon roo­li eivät ole vain pe­taa­mas­sa Tom Hank­sin pääo­sa­suo­ri­tus­ta virt­sa­vai­vois­ta kär­sivänä vi­ra­no­mai­se­na. Hanks jäi­kin il­man eh­dok­kuuk­sia, mikä oli­kin hyvä komp­ro­mis­si, sillä tällä ker­taa ympäröivä tii­mi näyt­te­lee yhtä hy­vin, el­lei pa­rem­min­kin.
Y­li­luon­nol­lis­ta pai­sut­te­lua
Kun kai­kil­la kes­kei­sillä hah­moil­la on oma ta­ri­nan­sa ker­rot­ta­va­na, fil­mil­le ker­tyy pi­tuut­ta. Sa­mal­la Vih­reästä mai­lis­ta on tul­lut hie­man ras­kas ja yk­si­ta­soi­nen. Oh­jaa­jan pe­rus­teel­li­suu­den seu­rauk­se­na jo­kai­nen kiin­toi­sa si­vu­juon­ne saa sa­man ver­ran pai­noa.
Kat­so­jan ei juu­ri an­ne­ta hengähtää sähkö­tuo­lig­ril­laus­ten ja yli­luon­nol­lis­ten ta­pah­tu­mien ris­teyk­sissä. Ih­meet sinänsä eivät Vih­reää mai­lia pi­laa. Ih­meet kuu­lu­vat sa­tui­hin ja jou­lu­ker­to­muk­siin. Ne vain tun­tu­vat vai­kut­ta­vam­mil­ta, jos ne esi­tetään pai­sut­te­le­mat­ta. Nyt mus­tan mie­hen ky­vyt saa­vat kil­pai­li­jak­seen sähkö­tuo­lin voi­ma­vir­rat. Ses­siois­ta tu­lee va­los­how, ja lamp­pu­jen pok­sah­del­les­sa Tom Hanks näyttää jou­tu­neen uu­den vuo­den ilo­tu­li­tuk­seen. Hie­man malt­tia ja hie­no­va­rai­suut­ta, ame­rik­ka­lai­set, pliis!
Vih­reän mai­li kan­nat­ta kat­soa näyt­te­lijöi­den ta­kia. Ko­ko elo­ku­va oli­si mah­do­ton il­man Mic­hael Dun­ca­nin kris­tus­hah­moa. Hie­no­va­rai­sem­pia ih­meitä tar­joa­vat lois­ta­va Doug Hutc­hi­son sa­dis­ti­se­na vah­ti­na ja kuin va­lais­tu­nee­na näyt­te­levä Pat­ri­cia Clark­son van­ki­lan­joh­ta­jan rou­va­na. (HB)
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy