Yli 10 500 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

The Dark Knight Rises

Yön ritarin paluu 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 2012Kesto: 164 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
2160 p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 734011740788

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

Maail­ma on ar­mol­li­nen.

Maail­ma on ar­mol­li­nen. Ku­ten ai­ka. Jos­kus. Ai­na­kin Ch­ris­top­her No­la­nin oh­jaa­man Yön ri­ta­ri –t­ri­lo­gian vii­mei­nen osa naut­tii tästä etuoi­keu­des­ta.
On mu­ka­va sa­mas­tua Lau­ri Mark­kas­ta ai­koi­naan kri­ti­soi­tu­nei­siin NBA-a­sian­tun­ti­joi­hin, joi­den mie­li­pi­teet kään­sivät härän­pyl­lyt. Näin kä­vi mi­nul­le Yön ri­ta­riin pa­luun osal­ta.
Ai­koi­naan ma­na­sin sen jäävän elo­ku­van his­to­riaan vain jär­kyttävän mas­sa­mur­han ta­kia, jo­ka ta­pah­tui sen Den­ve­rin en­si-il­tanäytök­sessä. ”­Se voi­si jäädä myös his­to­riaan elo­ku­va­na, jo­ka sai ih­meen hyvät ar­vos­te­lut ja yleisön­suo­sion, vaik­ka on suo­ras­taan am­pu­toi­tu te­ke­le”, jy­ri­sin vii­si vuot­ta sit­ten.
Muu­tos joh­tuu maail­man ke­hi­tyk­sestä. Toi­saal­ta köy­hyys on ra­di­kaa­lis­ti vä­hen­ty­nyt, mut­ta sa­mal­la län­si­maail­ma tu­ti­see epäoi­keu­den­mu­kai­ses­ti ra­ken­ne­tus­sa näennäi­sessä hy­vin­voin­nis­saan. Jos pe­rus­ta on muu­ta­man sa­dan vuo­den siir­to­maa­sor­ros­sa tai pi­demmällä tähtäyk­sellä an­tii­kin Roo­man ja sitä seu­ran­nei­den kau­pun­ki­val­tioi­den im­pe­ria­lis­mil­la, eipä ih­me.
Vielä vuon­na 2008 har­mis­tel­tiin ni­miä Bin La­den, al-Kwai­da ja Geor­ge W. Bush. Län­nessä ei Isi­sistä ja ko­ko maail­maa run­te­le­vas­ta ter­ro­ris­mis­ta ol­lut elo­ku­van te­koai­koi­na juu­ri­kaan tie­toa saa­ti on­gel­maa. Tah­to­mat­taan Yön ri­ta­rin pa­luu on vuon­na 2018 ajan­koh­tai­sem­pi kuin vii­si vuot­ta sit­ten.
Ai­koi­naan kie­mur­te­lin en­simmäi­set puo­li­tois­ta tun­tia, mut­ta nyt en oi­keas­taan aja­tel­lut ko­ko asiaa. Ehkäpä ny­kypäivän toi­min­tae­lo­ku­vat ovat niin kä­si­kir­joi­tus­dy­na­miik­kaa vie­rok­su­via, että tämän pa­ris­sa viih­tyy. Jo­ka ta­pauk­ses­sa elo­ku­va läh­tee lii­toon vas­ta sen jäl­keen, kun spek­taak­ke­li räjähtää käyn­tiin kuu­luis­sas­sa jal­ka­pal­lo-o­suu­des­sa. Sen jäl­keen pitää odo­tel­la lop­pu­koh­taus­ta, jo­ka on ih­me kyllä eri­tyi­sen toi­mi­va. Se an­taa oman me­huk­kaan lisänsä ko­ko le­pak­ko­mie­hen his­to­riaan.
Myön­teistä on myös Jo­seph Gor­don-Le­vit­tin pir­teä roo­li po­lii­si Bla­ke­na ja kis­sa­nai­sen esias­tet­ta ta­pai­le­va An­ne Hat­haway.
Kä­si­kir­joit­ta­jat ovat ymmärtä­neet käyttää Got­ha­min koh­ta­lon­het­kissä Rans­kan suu­ren val­lan­ku­mouk­sen jäl­kei­sistä hir­mu­teois­ta ja Venäjän bols­he­vik­ki-val­las­ta muis­tut­ta­vaa te­ma­tiik­kaa. Se ko­ros­taa de­mok­ra­tian mer­ki­tystä.
Vii­si vuot­ta sit­ten poh­din, että ää­ri­liik­kei­den mie­li­val­ta on ai­na mah­dol­lis­ta, vaik­ka län­si­mais­sa vielä jau­het­tiin ”­his­to­riat­to­mas­ta ajas­ta”. Ta­lou­del­li­nen kaaos voi syöstä yh­teis­kun­tia anar­kiaan. Län­si­mais­sa ei kaaok­seen tar­vi­ta sitäkään.

Kuva, ääni & ekstrat

UHD erottuu edukseen pimeissä kohtauksissa BD:hen verrattaessa. Muuten ero on pieni. Ylipäätään suvantokohtauksissa on paljon mattamaista pehmeyttä varsinkin keskustelevien ihmisten kasvoilla, mikä johtunee skaalauksesta UHD:lle vanhoista materiaaleista. IMAX:teattereita varten kuvattuja 1.78:1 – kuvasuhteen kohtauksia on aikamoinen leegio verrattuna The Dark Knightiin, joten tämä pomputtelu alkaa olla jo ongelma. Ääniraita on selvästi erottelevampi kuin trilogian kakkososassa. Kolmella levyllä. Omalle ekstralevylleen on tallennettu 120 min. dokumentit, neljä traileria (9 min.), kuvagalleria, applikaatiolinkki ja digitaalinen kopio. (PS)
13/01/2018

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy