Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
DVD

Armoton - Unforgiven

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 1992Kesto: 126 minuuttia
Julkaisija: Sandrew MetronomeKuva:
Anamorfinen 2.32*
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Ar­mo­ton on mal­lie­si­merk­ki merk­ki­teok­ses­ta, jo­ka on saa­nut Suo­men­kin R2-a­lueel­la jo kol­man­nen DVD-­lai­tok­sen­sa.

Ar­mo­ton on mal­lie­si­merk­ki merk­ki­teok­ses­ta, jo­ka on saa­nut Suo­men­kin R2-a­lueel­la jo kol­man­nen DVD-lai­tok­sen­sa. En­simmäi­sen yri­tyk­sen on­gel­ma oli se, että elo­ku­va oli tal­len­net­tu le­vyn mo­lem­mil­le puo­lis­koil­le. Seu­raa­va lai­tos ei ol­lut enää flip­pe­ri, mut­ta vas­ta kah­den le­vyn eri­kois­jul­kai­sua voi pitää lo­pul­li­se­na. Ku­va on aiem­paa tar­kem­pi, mut­ta ää­ni­rai­ta on sa­ma kuin aiem­min­kin. Upeat ekst­ra­toi­min­not ovat kui­ten­kin uu­den jul­kai­sun suo­la ja so­ke­ri.
Eas­twoo­din elämän­ker­tu­ri Ric­hard Sc­hic­ke­lin kom­ment­ti­rai­ta on nä­ke­myk­sel­li­nen, vaik­ka usein hil­jai­sek­si heittäy­tyvän oh­jaa­jan omaa ääntä oli­si kuun­nel­lut mie­luum­min. Toi­sel­le le­vyl­le on tal­len­net­tu neljä do­ku­ment­tia, joi­den yh­teis­pi­tuus on perä­ti 127 mi­nuut­tia. Vii­mei­nen ma­ku­pa­la on Ma­ve­rick tv-sar­jan jak­so Kak­sin­tais­te­lu au­rin­gon las­kies­sa, suo­raan Eas­twoo­din al­ku-u­ral­ta. Ar­mo­ton on kestä­nyt hy­vin ai­kaa ku­va­tes­saan wes­ter­nin pe­rin­tei­siä tee­mo­ja, san­ka­ruu­den ole­mus­ta, men­nei­den syn­tien taak­kaa ja uu­den to­taa­li­sen ajan koit­toa, tuo­rein vi­ri­tyk­sin.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy