Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Terminator - pelastus

Terminator Salvation 

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2009Kesto: 116 minuuttia
Julkaisija: Buena Vista 
  
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 210391  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Buena Vista) ellei toisin mainita.

Elokuva

Neljäs Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va pa­laut­taa saa­gan asial­li­sen syn­kil­le uril­le vuo­teen 2018, jol­loin John Con­no­ris­ta on tul­lut kaik­kien tun­te­ma vas­ta­rin­ta­tais­te­li­ja, jo­ka omal­la esi­mer­killään ja säännöl­li­sillä ra­dio­pu­heil­laan va­laa ha­ja­nai­siin tais­te­luyk­siköi­hin us­koa ko­nei­den val­lan ku­kis­ta­mi­ses­ta.

Neljäs Ter­mi­na­tor-e­lo­ku­va pa­laut­taa saa­gan asial­li­sen syn­kil­le uril­le vuo­teen 2018, jol­loin John Con­no­ris­ta on tul­lut kaik­kien tun­te­ma vas­ta­rin­ta­tais­te­li­ja, jo­ka omal­la esi­mer­killään ja säännöl­li­sillä ra­dio­pu­heil­laan va­laa ha­ja­nai­siin tais­te­luyk­siköi­hin us­koa ko­nei­den val­lan ku­kis­ta­mi­ses­ta. Elo­ku­vas­sa ko­neet hal­lit­se­vat to­muis­ta maail­maa, mut­ta lo­pul­li­sen voi­ton saa­vut­ta­mi­sek­si Sky­ne­tin on löy­dettävä ja eli­mi­noi­ta­va John Con­nor, Ky­le Ree­se ja 8 muu­ta ih­mis­kun­nan koh­ta­lon rat­kai­se­vaa hen­kilöä. Sa­maan ai­kaan vas­ta­rin­ta val­mis­te­lee vas­tais­kuaan.
Ta­ri­na täy­dentää auk­ko­ja aiem­pien elo­ku­vien muis­te­lui­den vä­leistä näyttäen muun muas­sa Joh­nin ja Ree­sen koh­taa­mi­sen, vas­ta­rin­ta­ko­men­non, tu­hoa­mis­lei­rit, tuo­tan­to­lin­jat ja ko­ko jou­kon uu­sia ja van­ho­ja ter­mi­naat­to­rei­ta. Sa­mal­la elo­ku­va tois­taa yllättävän pal­jon koh­tauk­sia aiem­mis­ta elo­ku­vis­ta – eri­tyi­sen sil­miin­pistä­viä ovat T2:­sen rek­ka­koh­tauk­sen va­rion­ti ja pai­koin ku­va­kul­man­tark­ka lop­puyh­tee­no­ton imi­toin­ti. Ku­vas­to tun­tuu ot­ta­neen vai­kut­tei­ta myös gen­ren muis­ta merk­kie­lo­ku­vis­ta Maail­mo­jen so­ta, Mat­ri­xit, Trans­for­mer­sit ja Alien­sit mu­kaan lu­kien. Kloo­ni tämä ei kui­ten­kaan ole, vaan pi­kem­min­kin erään­lai­nen in­ter­teks­tuaa­li­nen tu­le­vai­suu­den­vi­sio.
E­lo­ku­va tar­joaa lo­pul­ta ta­ri­nal­li­ses­ti vain vähän uut­ta, ja lisä­ni­mi pe­las­tus tun­tuu se­kin viit­taa­van enemmän Sa­rah Con­no­rin lop­pu­pu­hee­seen T2:s­sa ko­nei­den ka­pa­si­tee­tis­ta in­hi­mil­li­syy­teen kuin suo­ra­nai­ses­ti ih­mis­kun­nan lo­pul­li­seen voit­toon. Sa­moin ai­van kaik­kia kaa­no­nin avain­ta­pah­tu­mia ei eh­ditä käydä lä­pi, jo­ten tais­te­lun on välttämättä jat­kut­ta­va. Sen si­jaan tar­jol­la on alus­ta lop­puun hel­littämättöntä ry­mis­te­lyä ja tyy­likkääs­ti, jos­kin hi­ve­nen tur­han puh­toi­ses­ti luo­tu­ja tu­le­vai­suu­den­ku­via tuo­miopäivän jäl­kei­sestä maail­mas­ta. Sa­not­ta­va myös on, että Ch­ris­tian Ba­le sel­viää roo­lis­taan ro­soi­sen ka­ris­maat­ti­ses­ti, vaik­ka eni­ten ulot­tu­vuut­ta tässä löy­tyy­kin elo­ku­van yr­mystä ää­ni­rai­das­ta. (IJ)
05/06/2009
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy