Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

True Detective – The Complete Third Season

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2019Kesto: 487 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7340112748708

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

T­rue De­tec­ti­ven kol­man­nen kau­den BD-­bok­si on hyvä koh­de poh­tia, mikä oi­kein on ko­ti­teat­te­ri­har­ras­tuk­sen ny­ky­ti­la ja suun­ta.

T­rue De­tec­ti­ven kol­man­nen kau­den BD-bok­si on hyvä koh­de poh­tia, mikä oi­kein on ko­ti­teat­te­ri­har­ras­tuk­sen ny­ky­ti­la ja suun­ta.
Ny­kyään ko­ti­teat­te­ri mer­kit­see sitä, että kä­si et­sii kau­kosää­ti­men, eikä ko­te­loa tar­vit­se enää ava­ta saa­ti le­vyä kan­taa soit­ti­meen.
Geor­ge Lu­cas tai­si en­nus­taa jo kym­me­niä vuo­sia sit­ten, että ih­mi­set ha­lua­vat tu­le­vai­suu­des­sa kai­ken ko­tiin­sa ti­laa­mal­la. Pa­ra­dok­si on siinä, että ky­sei­nen her­ra loi suu­ren jol­lei suu­rim­man osan omai­suu­des­taan ta­va­roil­la.
E­lo­ku­va­le­vyt ovat jo nyt dig­ga­ri­ka­maa. Har­jau­tu­nei­den har­ras­ta­jien hei­niä siinä missä LP-le­vy, C-ka­set­ti tai ko­va­kan­ti­nen kir­ja. Mut­ta eipä ai­kaa­kaan, kun kat­so­ja huo­maa, et­tei Netf­lix saa­ti HBO voi kos­kaan kor­va­ta oman elo­ku­va­kir­jas­ton kat­ta­vuut­ta.
T­rue De­tec­ti­ve 3 te­kee vai­ku­tuk­sen tässä suh­tees­sa. On to­ki help­po pan­na sar­ja pyö­rimään HBOn ka­na­vil­ta. Var­maan teen nyt sa­man Sil­ta-sar­jan eri kau­sil­le, kat­son ne suo­ra­tois­to­na, kun tytär muut­ti hil­jat­tain Malmöhön. Ovat kau­det to­sin ol­leet hyl­lyssä­kin ai­ka päi­viä. Mut­ta help­po on help­poa.
Help­pous ei kui­ten­kaan ole Nic Piz­zo­lat­ton luo­man True De­tec­ti­ve -sar­jat­ri­lo­gian koh­dal­la oleel­lis­ta. Kol­men BD-le­vyn kat­taus an­taa kah­dek­san jak­son lisäk­si niin pal­jon enemmän. Kaik­ki tämä oli ai­na­kin mi­nus­ta mai­nio ko­ke­mus, jo­ka an­toi mah­dol­li­suu­den pa­la­ta hie­non tv-tai­teen pa­riin.
It­se kol­mos­kau­si on aiem­pia mo­ni­ta­soi­sem­pi ja -ai­hei­sem­pi. Se ku­vaa kah­ta ar­kan­sa­si­lais­ta et­sivää, jot­ka tut­ki­vat kuol­leen po­jan ja ka­don­neen si­sa­ren ar­voi­tus­ta. Mus­ta Hays (vai­kut­ta­va Ma­hers­ha­la Ali) on luo­nut it­sestään ih­mis­saa­ren Viet­na­min ko­ke­mus­ten­sa suo­jak­si. Kal­pea­naa­ma Ro­land (S­tep­hen Dorff par­haas­sa roo­lis­saan) on puo­les­taan tek­sa­si­lai­nen si­su­pus­si, jo­ka kät­kee ko­vuu­den al­le peh­meän si­simpänsä. Kuin kli­sees­sa ikään, mut­ta siltä se ei tun­nu.
Tämä on kui­ten­kin vain lähtö­koh­ta. Tär­keintä on se, että sar­ja ku­vaa tut­kit­ta­van ta­pauk­sen vai­ku­tus­ta mies­ten elämään ees­sun­taas­sun vuon­na 1980, 1990 ja 2015. Pa­ri­val­jak­ko van­he­nee us­kot­ta­vas­ti ja miljöö py­syy hy­vin mu­ka­na. Ai­ka on pääo­sas­sa. Sen voi­mak­kain ase on Hay­sin kär­simä de­men­tia.
Per­heen mer­ki­tys Hay­sil­le on se, että vai­mo ja lap­set te­kivät mie­hestä pel­ku­rin. Ro­land ei ha­lua ol­la yk­sinäi­nen po­lii­si, jo­ka tap­paa it­seään vii­nal­la. Sil­ti hän tun­tuu pyr­kivän juu­ri sii­hen suun­taan. Bi­ker­baa­rin tap­pe­lu ja kul­ku­koi­ran ystä­vyys ku­vaa­vat hy­vin tätä ris­ti­rii­taa. Eikä Hay­sin­kaan per­he-elämä mitään avoin­ta au­voa ole. Sil­ti ai­ka kor­jaa kai­ken, vaik­ka Alz­hei­me­rin tau­din avul­la.
Ker­ran­kin yh­dys­val­ta­lai­nen viih­de­ko­neis­to on luo­nut tril­le­rin, jo­ka on sa­mal­la pa­ran­ta­va ta­ri­na. Se saa jo­pa on­nel­li­sen lo­pun.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Kahdeksan jaksoa kolmella levyllä. Poistettuja kohtauksia on yhdeksän (30 min.). Tärkein on kuitenkin pidennetty viimeinen jakso (83 min., kun suoratoistona nähtiin 66 min.) Merkittävimmät lisäykset ovat Haysin vaimon kuolema ja Rolandin naisen raskausodotukset. Dokumentteja on 18 minuuttia. (PS)
12/09/2019
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy