Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Piiat

The Help 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 146 minuuttia
Julkaisija: FS FilmKuva:
1080p 1.78*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(7)
Kielletty alle 7-vuotiailta. Täysi-ikäisen seurassa elokuvan saa esittää enintään kaksi vuotta nuoremmalle.
VET: 267781EAN: 8717418320539

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (FS Film) ellei toisin mainita.

Elokuva

Piiat ei oi­keas­taan ker­ro mitään uut­ta, mitä em­me ro­tu­sor­ros­ta tiedä.

Piiat ei oi­keas­taan ker­ro mitään uut­ta, mitä em­me ro­tu­sor­ros­ta tiedä. Ää­rimmäi­nen ra­sis­mi luul­ta­vas­ti ke­hit­ti lai­na­lai­suu­ten­sa jo cro­mag­no­nin ja nean­dert­ha­lin ih­mi­sen yh­tei­se­los­ta al­kaen. Se on uut­ta, kuin­ka me­huk­kaas­ti Kath­ryn Stoc­ket­tin kir­jaan pe­rus­tu­va elo­ku­va osoit­taa ro­tu­sor­ron lap­sel­li­suu­den. Nau­run ai­heek­si jou­tu­mi­nen on val­lan­pitä­jil­le kit­ke­rin myrk­ky ja muu­tok­sen suu­rin pon­nin.
Mis­sis­sis­si­pin Ox­for­din Old Miss -y­lio­pis­ton cam­puk­sel­la ta­pah­tui pal­jon 1960-lu­vul­la, mut­ta kan­sa­lai­soi­keus­tais­te­lu sai vas­ta­kai­kua myös kaik­kein alis­te­tuim­mis­sa. Piiat saat­toi­vat kä­vellä kym­me­niä mai­le­ja pal­vel­lak­seen etelä­val­tioi­den de­ge­ne­roi­tu­nut­ta ylä­luok­kaa. Koh­te­lua oli sur­keaa.
Muu­tok­sen het­ki seu­raa vääjäämättä, kun pu­napäi­nen tyttö päättää ker­toa mus­tien pii­ko­jen ta­ri­nan. Mo­tii­vi tu­lee epä­tie­toi­suu­destä: mitä omal­le rak­kaal­le hoi­ta­jal­le oi­keas­ti ta­pah­tui. Per­he vai­ke­ni, mut­ta sa­lai­suuk­sil­la on ta­pa­na pal­jas­tua.
E­lo­ku­va herättää kak­si hen­kilö­koh­tais­ta muis­ti­ku­vaa. Vie­rai­lin 1990-lu­vun lo­pul­la eteläaf­rik­ka­lai­sel­la Rust en Vre­de –­ti­lal­la. Kuu­lun rug­bytäh­den Jan­ni En­gelb­rech­tin poi­ka Jean suh­tau­tui läm­pimästä keit­tiöa­pu­lai­seen, jo­ka myö­hem­min osoit­tau­tuu hä­nen imettäjäk­seen. Tähän ai­kaan eteläaf­rik­ka­lai­set vii­nin­te­kijät eivät syl­ke­neet, vaan päih­tyivät tas­tin­gis­sa. Moi­tim­me ti­lan val­ko­vii­nin ru­maa eti­ket­tiä, jol­loin Jean to­kai­si: ”­Next ti­me I will let a bloo­dy kaf­fer to draw it!”. Kom­ment­ti le­vi­si pa­riin­kym­me­neen pai­kal­lis­leh­teen Suo­mes­sa, ja tai­si suurlä­he­tystö­kin her­mos­tua.
Kun pin­taa hie­man raa­put­taa, ru­ma to­tuus pal­jas­tuu. Piiat-e­lo­ku­van tun­not nou­si­vat pin­taan myös myö­hem­min Por­tu­ga­lin kuu­lui­sim­man vii­nin­te­kijän anop­pi­las­sa. Per­heen kuo­pus oli vielä vau­vaiässä. Poh­dis­ke­lin ruot­sa­lais­kol­le­gan kans­sa, kuin­ka isäm­me oli­vat hoi­ta­neet lap­siam­me kak­ka­vai­pan vaih­toa pelkäämättä. Nuo­ri äi­ti vai­ke­ni vie­rel­le tyys­tin. Ruot­sa­lai­nen sa­noi myö­hem­min, et­tei por­tu­ga­li­lai­seen ylä­luok­kaan kuu­lu­va äi­ti luul­ta­vas­ti ol­lut kos­kaan vaih­ta­nut vaip­paa, hyvä että oli näh­nyt sel­lais­ta.
Piiat –e­lo­ku­vas­sa tämä vaip­pa-ai­he on ku­vaa­vin. Yk­si piiois­ta ker­too, kuin­ka äi­dit an­ta­vat vau­van­sa ry­peä kak­ka­vai­pois­sa vaik­ka 12 tun­tia odot­taes­saan, että pii­ka saa­puu aa­mul­la hoi­ta­maan hom­mat.
E­lo­ku­va ku­vaa hy­vin sen, kuin­ka ku­kaan osa­puo­lis­ta ei voi hy­vin. Ei sor­ta­ja, eikä sor­ret­tu.
Tämä an­taa hyvää kes­kus­te­lun­poh­jaa ny­kypäivän Suo­meen­kin. Taan­tu­muk­sel­li­set ovat muut­tu­neet meillä edis­tyk­sel­li­sik­si, jot­ka ha­lua­vat lisätä sää­tye­ro­ja. Ter­ve­tu­loa tu­le­vai­suu­teen, jos­sa hy­vin­voi­va vii­de­so­sa kan­sas­ta elää var­ti­joi­den ja kal­te­rei­den ta­ka­na. Seu­ra­sin asiaa Bra­si­lias­sa ai­koi­naan. Tämän elo­ku­van jäl­keen suo­sit­te­len eks­kur­sio­ta Etelä-A­me­rik­kaan. Siellä eletään sa­moin kuin 1960-lu­vun Mis­sis­si­pissä, vaik­ka jen­keistä kal­te­rit puut­tui­vat­kin.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni. Ekstroissa 45 min. dokumentit, 2 min. poistetut kohtaukset ohjaajan introlla ja musiikkivideo. (PS)
02/04/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy