Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Paha perhe

Elokuva

Ber­lii­nin fes­ti­vaa­leil­la esi­tet­ty Alek­si Sal­men­perän kol­mas pitkä elo­ku­va Pa­ha per­he ei ole kel­van­nut ko­ti­mai­sel­le yleisöl­le, eikä sik­si näytä pää­sevän laa­jem­paan teat­te­ri­le­vi­tyk­seen.

Ber­lii­nin fes­ti­vaa­leil­la esi­tet­ty Alek­si Sal­men­perän kol­mas pitkä elo­ku­va Pa­ha per­he ei ole kel­van­nut ko­ti­mai­sel­le yleisöl­le, eikä sik­si näytä pää­sevän laa­jem­paan teat­te­ri­le­vi­tyk­seen. Fil­mi on vi­suaa­li­ses­ti hal­lit­tu ja sen näyt­te­lijät pai­na­vat tuo­tan­toon vah­vat puu­mer­kit. Ku­vaa­ja Tuo­mo Hut­ri veistää ul­ko- ja sisä­ti­laa sä­vykkäik­si, muis­tijäl­jen jättä­vik­si ase­tel­mik­si val­ko­kan­kaal­le. Mut­ta ku­ten Sal­men­perällä aiem­min­kin, oh­jaa­jan oma kä­si­kir­joi­tus jättää ta­ri­nan puo­li­tie­hen, eikä köm­pelöiltä kään­teiltäkään sääs­tytä.
Vil­le Vir­ta­sel­la on bra­vuu­ri­mai­nen pää­roo­li tiuk­ka­na per­heenpäänä. Va­ra­tuo­ma­ri Mi­kae­lin ura on hui­pus­saan ja ha­jon­neen avio­lii­ton rau­nioil­ta isä oh­jaa ai­kuis­tu­vaa poi­kaan­sa Da­nie­lia oi­keil­le rai­teil­le ve­ren ma­ku suus­sa. Lau­ri Til­ka­nen on­nis­tuu tei­ninä nyt per­soo­nal­li­sem­min kuin Ska­vabö­len po­jis­sa. Käs­ky-e­lo­ku­van ran­kas­ta pää­roo­lis­ta tut­tu sen­suel­li Pih­la Vii­ta­la se­koit­taa ul­ko­mail­ta pa­laa­va­na Til­da-tyttä­renä Mi­kae­lin suun­ni­tel­mat ja uus­per­heen van­hoil­li­set ym­pyrät.
Da­niel ei ole ta­van­nut van­hem­paa si­sar­taan yli kym­me­neen vuo­teen. Ute­liai­suus su­vun sa­lai­suuk­siin ja tut­tuun tun­te­mat­to­maan joh­taa pidät­tyvän nuo­ru­kai­sen ko­ke­neem­man ja ko­kei­lui­hin val­miin Til­dan lä­hei­syy­teen. Ei tar­vi­ta kuin Mi­kae­lin per­heystävän epäi­lys sy­tyk­keek­si, en­nen kuin isän ta­sa­pai­no jo hor­juu. Si­sa­rus­ten erot­ta­mi­ses­ta tu­lee pak­ko­miel­le, jo­ka joh­taa Mi­kae­lin har­kit­se­mat­to­miin, epä­toi­voi­siin te­koi­hin.
Pa­han per­heen ta­ri­na on mah­dol­li­sen ra­jois­sa, mut­ta tun­tuu hae­tul­ta. Yh­teis­kun­nan ylä­ra­ken­teen ku­vaus ei kiin­ni­ty elet­tyyn ar­keen oi­kein miltään osin. Äk­kinäi­nen kään­ne jännä­rin suun­taan kid­nap­pauk­sin ja vä­ki­val­ta­maus­tein vai­kut­taa hätä­rat­kai­sul­ta saat­taa väljähtä­nyt juo­ni­ku­vio ryh­dikkää­seen päätök­seen.
Mo­net koh­tauk­set ja si­vu­hen­kilöt pe­rus­tel­laan hei­kos­ti. Mi­kae­lin uu­si vai­mo ja il­tatäh­ti sii­vo­taan pois tieltä ”­ho­tel­liin” jo en­nen ju­tun puol­tavä­liä. Is­mo Kal­lion de­men­tik­ko-vaa­ri jää Sal­men­perän kä­sit­te­lyssä tyhjäk­si huu­to­mer­kik­si. JP Sii­lin Blac­kout-fil­missä Kal­lion sa­man­ta­pai­nen, sai­ras­tu­va van­hus oli sentään tun­te­va ja toi­mi­va, kat­so­jaa kos­ket­ta­va ih­mi­nen. Vank­kaa Pert­ti Sve­hol­mia vää­rinkäy­tetään jou­to­roo­lis­sa lan­ko­na, ja As­ko Sar­ko­lan su­ku­lai­nen la­tis­tuu pu­hu­vak­si pääk­si. Tyhjäkäyn­nillä on myös Rei­no Nor­din, kun Til­dan epäus­kot­ta­val­le poi­kaystäväl­le ei tar­jo­ta ai­nek­sia pah­vi­ku­van ver­taa.
Sal­men­perä vat­voo si­sa­rus­ten etelän­mat­ka­haa­vei­ta ja ti­lin­tyh­jen­nyk­siä an­ta­mat­ta juon­teil­le to­del­lis­ta ka­tet­ta. Me­nes­tyk­sen mer­kit, ar­voa­sun­to, hie­not har­ras­tuk­set, ku­ten miek­kai­lu, gour­met-ruo­ka ja metsäs­tys, muo­dos­ta­vat pra­meat raa­mit. Näyttävät elo­ku­val­li­set puit­teet mah­dol­lis­ta­vaa elämän­ta­paa toi­saal­ta kri­ti­soi­daan kli­sei­ses­ti, kun hyvästä per­heestä tu­lee pa­ha per­he. Elo­ku­va ei sil­ti vas­taa is­kevän ni­mensä huu­toon.
Mi­kae­lin en­simmäi­nen vai­mo, Da­nie­lin äi­ti, on ai­hee­na ta­bu, mut­ta jää ar­voi­tuk­sek­si myös kat­so­jal­le. Til­dan taus­to­ja ei ava­ta, jo­ten Vii­ta­lan muu­ten läsnäo­le­va roo­li sei­soo ali­kir­joi­tet­tu­na tyhjän päällä.
Kun oh­jaa­ja Sal­men­perällä on it­sellään­kin lap­sia, tun­tuu elämäl­le vie­raal­ta, että Mi­kae­lin per­heessä ku­kaan ei ky­se­le ku­vas­ta ka­don­neen silmä­terän, Mi­lo-po­jan perään missään vai­hees­sa, ei isä, ei iso­ve­li, eikä iso­sis­ko. Mi­kael tun­tuu hel­pot­tu­neen saa­tuaan uu­den vai­mon ja lap­sen pois ja­lois­ta.
Saa­ri­seik­kai­lu, sa­mu­rai­miek­ka ja ta­ran­ti­no­mai­sen tra­gi­ko­me­dial­li­nen ve­ri­leik­ki upot­ta­vat Pa­han per­heen ta­hat­to­man pa­ro­dian suo­hon. Se on sää­li, sillä elo­ku­van oli­si pitä­nyt vas­ta al­kaa ko­meas­ta lop­pu­koh­tauk­ses­ta, jos­sa pitkästä hor­rok­ses­ta herän­nyt Mi­kael aut­taa Ju­ha­ni Nie­melän esittämää ren­kaan­vaih­ta­jaa ja jää hou­sun­lah­keet tuu­les­sa le­pat­taen silmä­tys­ten lop­puelämänsä kans­sa. (HB)
01/04/2010

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2010Kesto: 95 minuuttia
Julkaisija: Sandrew Metronome 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: A-62023  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Sandrew Metronome) ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy