Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Lorenzon öljy

Lorenzo's Oil 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 1982Kesto: 136 minuuttia
Julkaisija: UniversalKuva:
1080p 1.85
Ääniraita: Dolby Digital 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7350007158925

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Universal) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ul­ko­maan­ko­men­nuk­sel­ta pa­laa­van per­heen poi­ka sai­ras­tuu har­vi­nai­seen ALD-­tau­tiin, jon­ka en­nus­te on jul­ma ja eli­na­ja­no­do­te ma­ta­la.

Ul­ko­maan­ko­men­nuk­sel­ta pa­laa­van per­heen poi­ka sai­ras­tuu har­vi­nai­seen ALD-tau­tiin, jon­ka en­nus­te on jul­ma ja eli­na­ja­no­do­te ma­ta­la. Per­heen van­hem­mat (Nick Nol­te ja Su­san Sa­ran­don) huo­maa­vat vä­hi­tel­len, että heidän täy­tyy it­se ot­taa ak­tii­vi­nen roo­li lää­ke­tie­teen edistäjänä jot­ta heidän po­jal­laan oli­si tais­te­lu­mah­dol­li­suus. Näin vaik­ka kum­mal­la­kaan ei ole alan kou­lu­tus­ta.
Au­gus­to, Mic­hae­la ja Lo­ren­zo Odo­nen to­si­ta­ri­naan 1980-lu­vul­ta poh­jaa­va ta­ri­na on kos­ket­ta­va ja ins­pi­roi­va ker­to­mus. Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­don si­vuut­ta­mi­sen ja ko­ti­ku­toi­sen fo­lio­ha­tun si­jaan per­heen van­hem­mat heittäy­tyvät uu­den tie­don omak­su­mi­seen ja te­ra­pian löytä­mi­seen ai­van ku­ten oli­vat vuo­sia aiem­min ope­tel­leet asu­maan vie­raas­sa maas­sa. Mu­tun ja toi­vea­jat­te­lun si­jaan pa­ris­kun­ta haa­lii par­haan saa­ta­vil­la ole­van tie­teel­li­sen tie­don yli tie­tee­na­lo­jen ra­jo­jen, luo yh­teyk­siä tie­de­maail­maan ja pää­tyy ke­hittämään kah­den eri­lai­sen öl­jyn se­koi­tuk­sen, jon­ka on sit­tem­min osoi­tet­tu pu­re­van tau­din var­hai­siin muo­toi­hin.
Lip­pu­luu­kul­la flo­pan­nut elo­ku­va haas­taa yleisönsä. Pik­ku­po­jan kär­si­mys ei ole ke­vyttä kat­sot­ta­vaa (vaik­ka se tuo­daan hil­li­tys­ti esiin) eikä van­hem­pien koh­taa­ma tii­li­seinä kau­nis, mut­ta dek­ka­ri­na ja dek­ka­roin­nin ylis­tys­lau­lu­na tai­val on pait­si rii­pai­se­va myös kan­nus­ta­va. Elo­ku­van on syy­tet­ty an­ta­van to­si­ta­ri­nas­ta tur­han ruu­sui­sen ku­van vih­jai­le­mal­la ih­me­pa­ran­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­teen. Ot­taen kui­ten­kin huo­mioon että poi­ka eli 20 vuot­ta en­nus­te­tun 2 vuo­den si­jaan ja ky­ke­ni tuo­na ai­ka­na to­dis­tet­ta­vas­ti jon­kin­lai­seen ai­vo­toi­min­taan on ky­seessä pe­rin oi­keu­tet­tu me­nes­tys­ta­ri­na. Van­hem­pien sit­tem­min kuol­tua ja heidän pe­rus­ta­man­sa sää­tiön yh­dis­tyt­tyä toi­seen näyttää kek­sinnön pe­rintö jää­neen ka­peak­si, mut­ta ei mer­ki­tyk­settömäk­si.
Lo­pul­ta elo­ku­van suu­rin haas­te on­kin kut­su tart­tua it­se toi­meen ja eri­tyi­ses­ti vas­toinkäy­mis­ten edessä pu­reu­tua on­gel­maan sekä sen rat­kai­suun mah­dol­li­sim­man ob­jek­tii­vi­ses­ti ja tar­mok­kaas­ti. Jos yh­teis­kun­ta on kor­keas­ti kou­lu­tet­tu, maa­laisjär­ki tal­lel­la ja väi­te­tys­ti 70% lääkä­rei­den diag­noo­sis­sa tar­vit­se­mas­ta tie­dos­ta usein peräi­sin po­ti­lail­ta it­seltään niin lää­ke­tie­teel­li­sen tie­don ei enää ny­ky­maail­mas­sa tar­vit­se aja­tel­la ole­van yk­si­no­maan lääkä­rei­den ja tut­ki­joi­den omai­suut­ta. Lääkä­rei­den si­vuut­ta­mi­nen oli­si ty­perää, mut­ta val­mis­tau­tu­mi­nen ke­hit­tyvään kes­kus­te­luun heidän kans­saan ai­noas­taan jär­kevää.
E­lo­ku­va­na tämä on su­la­van no­pea­liik­kei­nen ja mu­ka­vas­ti kli­sei­den yli luis­te­le­va ta­paus, jo­ka tun­tuu viih­dyttävän ja ins­pi­roi­van to­si­ta­ri­naan­sa lii­ko­ja vä­rittämättä. Nick Nol­te ame­ri­ka­ni­ta­lia­lai­se­na vaa­tii hie­man im­mu­no­sup­res­sion so­vel­ta­mis­ta, mut­ta hy­vin hän­kin roo­lin­sa ot­taa. Su­san Sa­ran­don on us­kot­ta­van jääräpäi­nen äi­ti, jo­ka ei suos­tu hyväk­symään poi­kan­sa kuo­lin­tuo­mio­ta.

Kuva, ääni & ekstrat

Hyvä kuva ja ääni jäävät molemmat hitusen odotuksista, mutta tarjoavat sisältönsä mukisematta. Ekstraton. (IJ)
15/10/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy