Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Viiden päivän sota

5 Days of War 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2011Kesto: 113 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
VET: DD-HD MA5.1EAN: 64381940437535

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Atlantic) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ren­ny Har­lin ei ole pei­tel­lyt sitä, mitä mo­ni li­be­raa­lik­si it­seään mieltä­nyt on jättä­nyt sa­no­mat­ta.

Ren­ny Har­lin ei ole pei­tel­lyt sitä, mitä mo­ni li­be­raa­lik­si it­seään mieltä­nyt on jättä­nyt sa­no­mat­ta. Myön­netään nyt suo­raan, että ko­ko su­ku­ni on ta­pel­lut en­si­si­jai­ses­ti kom­mu­nis­mia vas­taan riip­pu­mat­ta siitä, oli­ko po­liit­ti­nen kan­ta va­sem­mis­to­lai­nen tai ke­pu­lai­nen.
Näin ol­len ih­meek­se­ni huo­ma­sin, että nau­tin Har­li­nin so­tae­lo­ku­van suo­ra­su­kai­ses­ta po­li­tii­kas­ta, sillä se rin­nas­taa Suo­men tal­vi­so­dan Venäjän ai­na­kin osin ma­si­noi­maan Geor­giaan kuu­lu­van Etelä-Os­se­tian mie­hi­tyk­seen. Näin on vaik­ka rin­nas­tus on­tuu. Mui­ta­kin ih­me­tyk­sen ai­hei­ta, oh­jaa­jan kan­nal­ta myön­tei­siä, voi ot­taa esil­le.
Hy­vin ei ala. Har­lin tun­tuu maail­mal­la epäon­nis­tu­van cas­tin­gis­saan ai­van sa­moin kuin en­ti­nen kump­pa­nin­sa Mar­kus Se­lin Suo­mes­sa. Epäus­kot­ta­van oloi­nen so­ta­kir­jeen­vaih­ta­ja (Ru­bert Friend) näyt­te­lee kuin kylmä ka­la. Toi­vot­ta­vas­ti näin ta­pah­tuu Har­li­nin oh­jas­tuk­ses­sa, sillä muu­ten ky­seessä on suu­ren luo­kan vir­he Frien­din am­ma­tin­va­lin­nas­sa. On­nek­si ku­vaa­jaa esittävä Ric­hard Coy­le te­kee us­kot­ta­van ja sym­paat­ti­sen kah­mo­tel­man pat­sas­te­li­jan vie­ressä. Mo­ni ni­mittäin lo­pet­tai­si elo­kuv­can kat­so­mi­sen ly­hyeen, var­sin­kin kun ko­ko al­ku­ke­hit­te­ly ku­luu kli­sei­sen toi­mit­ta­ja­juo­pot­te­lun mer­keissä.
Sekään ei au­ta, että mu­kaan on hou­ku­tel­tu taan­noi­sia ni­miä (e­del­leen kau­nis Heat­her Gra­ham ja ei enää ko­vin kau­nis Val Kil­mer), joi­den tär­kein tehtävä on pitää ku­vauspäivät mi­ni­missä ja luo­da suur­tuo­tan­non mie­li­ku­vaa mai­nos­ju­lis­tei­siin. Pre­si­dent­ti Mi­hail Saa­kash­vi­li­na täy­sin epäus­kot­ta­va An­dy Gar­cia te­kee pal­jon mi­nuut­te­ja, mut­ta suo­ri­tus tun­tuu päivässä pur­ki­te­tul­ta.
Sentään Joh­nat­hon Sc­haech geor­gia­lais- ja jo Kub­ric­kin Eyes Wi­de Shu­tis­sa säväyttä­nyt Ra­de Ser­bed­zi­ja venäläis­ve­te­raa­ni­na te­kevät am­mat­ti­mai­sen suo­ri­tuk­sen.
Myön­tei­nen yllä­tys on sit­ten suo­ma­lai­nen Mik­ko Nou­siai­nen, jo­ta olen jos­kus tölväis­syt hä­vyttömäs­ti siitä, että hä­net on va­lit­tu vää­riin roo­lei­hin. Sym­paat­ti­ses­ta mie­hestä on saa­tu us­kot­ta­va ka­sak­ka­palk­ka­so­tu­ri, vaik­ka vä­hem­millä­kin ta­tuoin­neil­la oli­si sel­vit­ty.
Näyt­te­lijöistä ei si­ten ko­ko­nai­suu­te­na ole juu­ri apua. Mistä löy­tyy syy myön­tei­seen yllä­tyk­seen? Oh­jaa­jan omas­ta leipä­la­jis­ta, toi­min­nas­ta, se ei löy­dy, vaan siitä, että Har­lin ku­vaa il­mei­sen hy­vin si­vii­liväestön ase­maa sisäl­lis­so­das­sa, jo­hon osal­lis­tuu ul­koi­sia, yli­voi­mai­sia ja ter­ro­riin pyr­ki­viä voi­mia.
Sekään ei oi­keas­taan hait­taa, että Har­lin unoh­taa täy­sin Geor­gian hal­lin­non ty­perät toi­met, joil­la se yrit­ti tu­kah­dut­taa se­pa­ris­tien toi­met Etelä-Os­se­tiass­sa ja Ab­ha­sias­sa. Ver­ta ei ai­na kan­na­ta kai­vaa edes omien ra­jo­jen sisällä. Vas­ta­vuo­roi­ses­ti hän ei de­mo­ni­soi venäläi­siä.
Sekään ei hait­taa, että tal­vi­so­dan ti­lan­ne oli täy­sin toi­nen. Suo­mi oli yh­tenäi­nen maa. Suo­ma­lai­sis­ta kom­mu­nis­teis­ta vain pro­mil­le ha­lu­si Neu­vos­to­lii­ton hyökkäystä ja val­tao­sa päin­vas­toin mars­si rin­ta­mal­le. Se ei hait­taa, kos­ka tämä on elo­ku­vaa.

Kuva, ääni & ekstrat

Laadukas kuva ja ääni ovat asiat, joista Renny Harlin ei tingi. Myös DVD:n tarkkuus on suhteessa hyvä. Ei ekstroja. (PS)
04/04/2012

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy