Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin.
Kaikki parhaat.
DVD

Ripper Street

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: DVD
 
Vuosi: 2012Kesto: 465 minuuttia
Julkaisija: AtlanticKuva:
Anamorfinen 1.77*
Ääniraita: FF5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 6438194083716

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Joil­la­kin tu­tuil­la­ni on ai­kaa ka­na­va­pa­ket­tien naut­ti­mi­seen.

Joil­la­kin tu­tuil­la­ni on ai­kaa ka­na­va­pa­ket­tien naut­ti­mi­seen. He tietävät ke­hua hui­kei­ta tv-sar­jo­ja, jois­ta en ole kuul­lut kos­kaan. Hap­pa­mia sa­noi­sin, mut­ta on­nek­si eivät Rip­per St­ree­tiä eh­ti­neet ke­hua, sillä löytä­mi­sen osa on in­nos­ta­vaa.
Rip­per St­reet pet­kut­taa so­pi­vas­ti jo ni­mellään. Se ei to­del­la­kaan ku­vaa Jack Rip­pe­riä, vaik­ka tämän var­jo on­kin lan­gen­nut pitkäk­si ai­kaa Lon­toon Met­ro­po­li­ta­nin so­siaa­li­seen elämään vuo­si­kym­men en­nen vuo­si­sa­dan vaih­tu­mis­ta. Kau­hut jäivät sel­vittämättä, ja pal­jon suu­rem­mat kau­hut ovat edessä kuin kään­tei­senä ase­tel­ma­na Gus­tav Klim­tin maa­lauk­ses­sa Suu­del­ma.
Ar­kipäiväi­siä, to­ki vauh­dik­kai­ta, ri­kok­sia sel­vittävä po­lii­si­tar­kas­ta­ja (Matt­hew Mac­fa­dyen) pää­see tietämättään vielä vähällä.
Pelkkä ri­kos on ai­na vain vä­li­kap­pa­le ku­ten la­ji­tyyp­piin kuu­luu. Keit­tiös­py­ko­lo­gi­soin­ti on on­nek­si jä­tet­ty vain vä­lio­siin. Pai­na­vam­pia tee­mo­ja ovat ta­sa-ar­vo, so­siaa­li­po­li­tiik­ka, men­nei­syy­den trau­mat, psy­ko­lo­gian pe­rus­teet, mo­raa­li ja esi­val­lan vas­tuu. Vii­ta­taan­pa tässä jo­pa ta­paus Snow­de­niin, kun tie­dus­te­lu­ko­neis­tot on jo vi­ri­tel­ty ky­see­na­lai­seen yk­si­tyi­sen tie­don käyttöön.
E­ri­no­mai­ses­ti kir­joi­tet­tu, ajan­ku­vaa kun­nioit­ta­va sar­ja saa tuek­seen hie­non, ku­lu­mat­to­man näyt­te­lijä­kaar­tin. To­ki Val­tais­tuin­pe­lin ystävät tun­te­vat heistä mo­net. Mu­ka­na ovat muun muas­sa Bron­ni­na tu­tuk­si tul­lut Je­ro­me Flynn ja jo­pa Ho­dor eli Kris­tian Nairn.
Sitä vas­toin de­ka­dent­tia, ame­rik­ka­lais­ta ja sa­la­peräi­sen men­nei­syy­tensä kät­kevää kuo­le­man­syyn­tut­ki­jaa esittävää Adam Rot­hen­ber­giä en ole­kaan aiem­min no­tee­ran­nut. Hant­ti­hom­mis­ta Broa­dwayl­le nous­sut näyt­te­lijä on kuin jää­kiek­koi­li­ja Ju­ha-Mat­ti Aal­to­sen kak­sois­ve­li. Luon­ne­kin tun­tuu ole­van sa­man­lai­nen eli ku­via ku­mar­te­le­mat­to­man en­nak­ko­luu­lo­ton ja luo­va.
Ric­hard War­lowin luo­ma sar­ja oli kii­kun kaa­kun jäädä kah­teen tuo­tan­to­kau­teen. Kult­ti­tuo­tok­se­na sen tu­le­vai­suus on kuu­lem­ma nyt­tem­min tur­vat­tu. Kiitäm­me ja kat­som­me kaik­ki.

Kuva, ääni & ekstrat

Keskitason kuva ja ääniraita. Kolmella levyllä. Ei ekstroja. (PS)
02/06/2014

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy