Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Once Upon a Time in the West

Huuliharppukostaja 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: Kesto: 165/166 minuuttia
Julkaisija: ParamountKuva:
MPEG-4 AVC 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
Dolby Digital Mono
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 78109EAN: 7332431036611

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Paramount) ellei toisin mainita.

Elokuva

Ar­voi­tuk­sel­li­sen määrä­tie­toi­ses­ti ete­nevä kylmä­ve­ri­nen län­nen­ta­ru huu­li­harp­pua soit­ta­vas­ta hil­jai­ses­ta pys­sy­san­ka­ris­ta, jol­la tun­tuu ole­van mis­sio­na yh­den mie­hen jäl­jittä­mi­nen.

Ar­voi­tuk­sel­li­sen määrä­tie­toi­ses­ti ete­nevä kylmä­ve­ri­nen län­nen­ta­ru huu­li­harp­pua soit­ta­vas­ta hil­jai­ses­ta pys­sy­san­ka­ris­ta (C­har­les Bron­son), jol­la tun­tuu ole­van mis­sio­na yh­den mie­hen jäl­jittä­mi­nen. Sa­maan ai­kaan elämää näh­nyt mor­sian (C­lau­dia Car­di­na­le) muut­taa erä­maa­han uu­den avio­mie­hensä luok­se vain huo­ma­tak­seen ole­van­sa yk­sin ko­ko maail­maa vas­taan. Oman hie­non lisänsä ta­pah­tu­miin tuo vil­lin län­nen luon­net­ta ikia­joik­si muut­ta­va lä­hes­tyvä ju­na­ra­ta.
Ser­gio Leo­nen spa­get­tilänkkä­ri on yhtä ai­kaa kol­laa­si­mai­nen kun­nia­no­soi­tus aiem­mill­le länkkä­rik­las­si­koil­le että pää­lael­leen kään­net­ty gen­ren uu­si rein­kar­naa­tio, jo­ka pyr­kii jos ei rik­ko­maan niin ai­na­kin kol­hi­maan van­han muo­tin uu­teen us­koon. Ko­ko Ame­ri­kan san­ka­ri­na aiem­pien roo­lien­sa joh­dos­ta pi­de­tyn Ja­mes Fon­dan va­lin­ta jää­suo­ni­sen pa­hik­sen roo­liin on tästä oi­va esi­merk­ki.
E­lo­ku­va elää vi­suaa­leis­ta ja eten­kin le­gen­daa­ri­sen En­nio Mor­ri­co­nen elämää suu­rem­mas­ta mu­siik­ki­rai­das­ta. Sil­ti myös juo­ni on kou­kut­ta­van mie­len­kiin­toi­nen ja lo­mi­tet­tu ker­ron­ta­kin toi­mii hy­vin. Al­ku­koh­tauk­sen ko­miik­ka tun­tuu ehkä ole­van tun­nel­mal­li­ses­ti ris­ti­rii­das­sa tu­le­vien ve­ri­te­ko­jen kans­sa, mut­ta muu­toin huu­mo­rin pil­kah­duk­set on on­nis­tut­tu poik­keuk­sel­li­sel­la ta­val­la vi­rittämään en­nem­min­kin kun­nioi­tus­ta kuin nau­rua herättä­vik­si.
Le­vyltä löy­tyy sekä al­ku­peräi­nen teat­te­ri­ver­sio että 27 se­kunt­tia pi­dem­pi res­tau­roi­tu ver­sio, jo­ka näh­tiin en­simmäi­sen ker­ran Roo­man elo­ku­va­juh­lil­la 2007. Al­ku­peräi­nen teat­te­ri­ver­sio puo­les­taan tar­koit­taa tässä yh­tey­dessä lo­pul­lis­ta eu­roop­pa­lais­ta leik­kaus­ver­sio­ta, jo­ka on kai­kes­ta pää­tel­len sa­ma kuin nk. Ita­lian ver­sio. Elo­ku­vas­ta on vuo­sien var­rel­la liik­ku­nut usei­ta eri­lai­sia ver­sioi­ta, jois­ta huo­noin on ame­rik­ka­lai­sy­leisöl­le sen­su­roi­tu 145-mi­nuut­ti­nen ver­sio ja pa­ras rans­ka­lais­teat­te­reis­sa ai­koi­naan pyö­ri­nyt il­mei­ses­ti 171 mi­nuut­tia pitkä "raa­ka­ver­sio". Tältä le­vyltä löy­ty­vien kah­den ver­sion ver­tai­lu on vai­keaa ero­jen ol­les­sa hy­vin pie­niä. En­tistä mer­kil­li­semmäk­si ti­lan­teen te­kee, se että le­vyn kak­si ver­sio­ta on to­teu­tet­tu seam­less branc­hing -tek­nii­kal­la, jo­ten mo­lem­pien ver­sioi­den täy­tyy käytännössä hyö­dyntää sa­maa res­tau­roi­tua fil­miai­neis­toa. Hu­hu­jen mu­kaan ver­siois­sa pitäi­si kui­ten­kin ol­la ero­ja sekä leik­kauk­sen pai­no­tuk­sis­sa että mu­sii­kin käytössä. Niin tai näin, elo­ku­van te­hoa tämä epämääräi­syys ei tun­nu la­tis­ta­neen.

Kuva

Elokuvan virheettömäksi ylistetty estetiikka makaa paitsi ohjaajan, myös säveltäjä Ennio Morriconen ja kuvaussuunnittelija Tonino Delli Collin harteilla. Kiitos näiden herrojen periaatteessa verkkaisesti etenevä kerronta vetää imuunsa huikealla tavalla. Pieteetillä restauroitu kuva näyttää upealta ja toistaa auringonpolttaman miljöönsä rikkaan tekstuurikkaasti ja erottelevasti. Filmin rakeisuudesta johtuaa kohinaa on läsnä tasaisesti, mutta tästä huolimatta ilme on vakaa ja luontevaa väristoistoa myöten hallittu.

Ääni

Äänipuolella tarjolla on sekä monoraita Dolby Digital -muodossa, että hillitysti lavennettu häviötön DTS-HD Master Audio. Äänimaisema leikittelee ympäristön äänillä hienovaraisesti, mikä luo varsinkin alkukohtauksessa yliluonnollisen jännärin tuntua. Lähinnä neljän päähahmon teemoista koostuva musiikkiraita on kuitenkin kaiken ydin.

Ekstrat

Ekstroissa yhteen leikattu ryhmäkommenttiraita (elokuvahistorioitsijoiden Sir Christopher Frayling ja Dr Sheldon Hall lisäksi mm. Bernardo Bertolucci, John Milius ja John Carpenter), joka tarjoilee hyvin triviaa, mutta sortuu myös turhaan referointiin ja hiljaiseloon. Kommenttiraitaa komppaa erinomainen kolmiosainen dokumentti Sergio Leonesta ja elokuvan synnystä Bertoluccin, Cardinalen muiden alan ihmisten kertomana (yht. 67 min.). Lisäksi mukana on traileri (HD), kaksi animoitua kuvagalleriaa (9 min.) ja kooste rautatien roolista elokuvassa (6 min.). Tekstityksessä "Jug" on käännetty kannun sijaan tuopiksi, vaikka eipä mekkonen saa näistä kumpaakaan. (IJ)
29/07/2011

Tekijät

Ohjaaja: Sergio Leone
Pääosissa: Claudia Cardinale Henry Fonda Jason Robards Charles Bronson Gabriele Ferzetti Woody Strode
Tarina: Bernardo Bertolucci Sergio Leone (Dario Argenton, Bernardo Bertoluccin ja Sergio Leonen tarinasta)

Traileri

Tämä video on ehkä jo poistettu YouTube:sta. Kokeile kuitenkin?

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy