Yli 10 200 arvostelua
Uusia arvosteluita lähes päivittäin
Blu-ray

Pilvilinna joka romahti

Luftslottet som sprängdes 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Elokuva

Päätö­so­sa Stieg Lars­so­nin jännä­rei­den elo­ku­va­ver­siois­ta on ko­ko sar­jan on­nis­tu­nein.

Päätö­so­sa Stieg Lars­so­nin jännä­rei­den elo­ku­va­ver­siois­ta on ko­ko sar­jan on­nis­tu­nein. Eipä ih­me, että So­ny Pic­tu­res on kiin­nos­tu­nut te­kemään ame­rik­ka­lais­ver­siot. Mal­lia kai ote­taan brit­tien Wal­lan­der-sar­jan muok­kauk­ses­ta. Toi­mit­ta­ja Mi­kael Blomk­vis­tia saat­taa me­dian ar­ve­lu­jen mu­kaan tul­ki­ta jo­ko Geor­ge Cloo­ney, Brad Pitt tai John­ny Depp.
Ketä kiin­nos­taa? Me ha­luam­me tietää, ku­ka ame­rik­ka­lai­sis­ta luu­lee pys­tyvänsä ui­maan Lis­beth Sa­lan­de­rin tiuk­koi­hin, mus­tiin nah­ka­lii­vei­hin? Ketä pu­ki­si piik­ki­pan­ta sa­mal­la ar­vok­kuu­del­la kuin ruot­sa­lais­ta Noo­mi Ra­pa­cea?
Lars­so­nin kir­ja­sar­jan aloi­tus Mie­het jot­ka vi­haa­vat nai­sia tur­sui elo­ku­va­na nai­siin koh­dis­tu­vaa sa­dis­tis­ta vä­ki­val­taa, haa­leaa saa­ri­mys­tee­riä, ikä­vys­tyttä­viä su­ku­sa­lai­suuk­sia ja löysää sar­ja­mur­hajän­ni­tystä. On­nek­si avaus esit­te­li ver­rat­to­man nais­hah­mon, sul­keu­tu­neen Sa­lan­de­rin, jos­ta jär­kyttävät ko­ke­muk­set ovat ka­rais­seet sel­viy­tyjän. Lis­beth on nah­ka­rem­mein ja kil­lut­ti­min it­seensä lin­noit­tau­tu­nut da­ta­vir­tuoo­si ja su­per­nuus­ki­ja, goot­ti­punk­ka­ri­ver­sio omil­laan pärjäävästä or­vos­ta Pep­pi Pitkä­tos­sus­ta.
Oh­jaa­ja­vaih­dok­sen jäl­kei­set Tyttö jo­ka leik­ki tu­lel­la ja päätö­so­sa Pil­vi­lin­na jo­ka ro­mah­ti sy­ven­tyvät Sa­lan­de­rin koh­ta­loon. Ehkä edes­men­nyt kir­jai­li­ja Lars­son it­se­kin huo­ma­si, että mo­nion­gel­mai­sen nei­don ta­ri­na on kan­ta­va ydin, jon­ka va­raan vai­no­har­hai­sen ja po­pu­lis­ti­sen ruot­sa­lai­syh­teis­kun­nan kri­tii­kin voi kou­kut­ta­vas­ti ri­pus­taa.
Da­niel Alf­red­so­nin oh­jauk­ses­sa ker­to­mus liik­kuu vetäväs­ti. Ai­heet py­syvät ta­sa­pai­nos­sa ja kiin­nos­ta­vi­na Mil­len­nium-toi­mit­ta­jien fak­to­jen kai­ve­lus­ta val­lan­pitäjä­nilk­kien pot­ret­tei­hin ja so­pi­vin vä­lein an­nos­tel­tui­hin kii­pe­li­ku­vauk­siin. Pa­ras­ta on va­kuut­ta­va ruot­sa­lai­nen kau­pun­kiympä­ristö, si­vu­hen­kilöi­den us­kot­ta­vuus ja ti­lan an­ta­mi­nen näyt­te­lijöil­le.
Tyttö jo­ka leik­ki tu­lel­la päät­tyi Sa­lan­de­rin ja isä-Za­lac­hen­kon, kor­kean ta­hon suo­si­man kon­nan ja va­koo­jan, kir­ves­pols­kaan. Pil­vi­lin­na-e­lo­ku­vas­sa uh­ka­na on Toh­to­ri Kuo­le­ma, joh­ta­va psy­kiat­ri Te­le­bo­rian, jo­ka syyttäjän tuel­la yrittää oi­keu­des­sa saa­da Lis­bet­hiä ta­kai­sin pak­ko­hoi­toon sul­je­tul­le osas­tol­le.
Pil­vi­lin­na jo­ka ro­mah­ti pal­jas­taa ja rat­kai­see siis­tis­ti kaik­ki edel­li­sissä osis­sa syn­ty­neet sa­lai­suu­det ja syyl­li­syy­det. Su­per-Pe­pin puo­lus­ta­jil­la on vih­doin pu­heen­vuo­ro. Ri­kol­lis­ten ve­ri­koi­rien pu­re­mat ja kor­rup­toi­tu­jen vi­ra­no­mais­ten vai­non haa­vat pa­ran­ne­taan Sa­lan­de­rin neu­vok­kuu­den, mut­ta, Ruot­sis­sa kun ol­laan, tie­tys­ti myös it­seään kor­jaa­van jär­jes­telmän laas­ta­reil­la.
I­has­tut­ta­vin­ta on Noo­mi Ra­pa­cen hal­lit­tu ja herkkä tul­kin­ta Sa­lan­de­rin mie­len­liik­keistä pans­sa­rin ta­kaa. Ra­pa­ce näyttää, kuin­ka kol­hit­tu ja ke­hi­tyk­sessään häi­rit­ty (ei siis häi­riin­ty­nyt) tyttö al­kaa avau­tua ja ko­va pin­ta su­laa kuin kevätjää. Hyvää ke­hi­tystä tu­ke­vat po­si­tii­vi­set hen­kilö­hah­mot, jot­ka päätö­so­sas­sa val­taa­vat it­sel­leen ti­lan. Sai­raa­las­sa toh­to­ri Jo­nas­son (e­ri­no­mai­nen Ak­sel Mo­ris­se) suo­je­lee po­ti­las­taan po­lii­sil­ta ja näyttää ole­van Sa­lan­de­ris­ta myös hen­kilö­koh­tai­ses­ti kiin­nos­tu­nut. Ystävä­hak­ke­ri, giik­kinört­tif­riik­ki Pla­gue (rie­mas­tut­ta­va To­mas Köh­ler) rie­haan­tuu lä­hes toi­min­ta­san­ka­rik­si rientäessään ri­ta­ri­na Lis­bet­hin rin­nal­le.
Hie­no Le­na End­re saa Mil­len­niu­min pää­toi­mit­ta­ja­na vii­mein va­lo­kei­laa. Mic­hael Nyq­vis­tin toi­mit­ta­ja Blomk­vist jää kui­ten­kin si­vu­hen­kilök­si. Sar­ja on­tuu, kos­ka toi­mit­ta­ja on kir­jois­sa Sa­lan­de­rin ta­sa­ve­roi­nen kump­pa­ni, mut­ta ei elo­ku­vas­sa ole tar­peek­si pai­no­kas. Vi­ka­na voi pitää myös sitä help­pout­ta, jol­la juo­nion­gel­mat rat­ko­taan. Tär­keitä pa­pe­rei­ta na­pa­taan kä­si­lau­kus­ta. Oi­kea­mie­li­set agen­tit kir­maa­vat tyhjästä pe­las­ta­vak­si rat­suväek­si. Kun to­dis­tei­ta tar­vi­taan, hak­ke­roi­daan kon­nan kan­net­ta­va. Plii­su on myös fil­min lo­pe­tus, jos­sa Sa­lan­der selättää tur­han näppäräs­ti vii­mei­sen es­teen, ro­bot­ti­mai­sen ve­li­puo­len­sa Nie­der­man­nin.
On­nek­si fil­mi us­kal­taa toi­min­nan si­jas­ta pa­nos­taa van­haan so­ta­rat­suun, oi­keus­sa­lid­raa­maan. Sa­lan­de­rin vii­leys on hui­pus­saan koh­dat­taes­sa syyttäjä ja Te­le­bo­rian silmästä silmään leivättömän pöydän ää­ressä. Lop­pu­tu­los on näillä to­dis­teil­la tie­tys­ti il­mi­selvä, mut­ta Lis­bet­hin asen­ne ja oi­keu­sis­tun­to­look kan­nat­taa nähdä.
Noo­mi Ra­pa­cen ihai­li­joil­le tie­dok­si, että hän näyt­te­lee seu­raa­vak­si Su­san­na Ala­kos­ken ruot­sin­suo­ma­lai­sis­ta ker­to­van Si­ka­lat-kir­jan elo­ku­va­ver­sios­sa yh­dessä Ou­ti Mäenpään ja Vil­le Vir­ta­sen kans­sa. Elo­ku­van oh­jaa näyt­te­lijänä pa­rem­min tun­net­tu Per­nil­la Au­gust. (HB)

Kuva, ääni & ekstrat

Teräväpiirroksi kuva ei ole niitä tarkimpia, vaan aikamoista pehmeyttä ja suoranaista tuherointia tarjotaan. Ääniraita tuntuu heräävän eloon vasta loppukohtauksessa. Ekstroihin on tallennettu osien trailerit. (PS)
23/05/2010
23/05/2010

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2009Kesto: 147 minuuttia
Julkaisija: Nordisk FilmKuva:
1080p 1.77*
Ääniraita: DTS-HD 5.1MA
 
Ikäraja:
(15)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 15 vuotta.
VET: 223417EAN: 6418471105188

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy