Yli 10 600 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Tuntematon sotilas – kahden levyn erikoisversio

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2017Kesto: 180 minuuttia
Julkaisija: SF StudiosKuva:
1080p 2.35*
Ääniraita: DTS-HD MA5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018010550

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (SF Studios) ellei toisin mainita.

Elokuva

A­joi­tus ei oli­si voi­nut ol­la kut­kut­ta­vam­pi.

A­joi­tus ei oli­si voi­nut ol­la kut­kut­ta­vam­pi. Suo­ma­lais­te­tun #­me­too-kam­pan­jan ke­pin­nok­kaan su­jah­ta­neen oh­jaa­ja Aku Lou­hi­mie­hen suur­me­nes­tys sai pää­siäi­senä 2018 vi­deoen­si-il­tan­sa.
A­ku Lou­hi­mies on pääs­syt sel­lai­sel­le ta­sol­le, että jo hä­nen etu-ja var­sin­kin su­ku­ni­mensä ai­heut­taa sym­bo­li­sia vä­ris­tyk­siä. Ko­vin syväl­le se­man­tiik­kaan ei tar­vit­se mennä, kun miet­tii ni­men ka­le­va­lai­sia ja vuo­ri­teol­li­suus­mai­sia mer­ki­tyk­siä. An­ti­san­ka­ri hän var­maan myös on etu­ni­mensä­kin poh­jal­ta. Mut­ta pal­jon ei to­ti­nen mies ja hä­nen ti­lan­teen­sa nau­ra­ta.
E­lo­ku­va on kui­ten­kin kat­sot­ta­va il­man sar­via ja ham­pai­ta.
Al­ku ei lu­paa hyvää. Ed­vin Lai­neen en­simmäi­nen ver­sio kär­si siitä, että ai­kan­sa miesnäyt­te­lijöi­den par­haim­mis­to oli roo­lei­hin­sa val­tao­sin liian iäkästä, 1980-lu­vun Rau­ni Moll­ber­gin teos puo­les­taan koot­tu liian ko­ke­mat­to­mis­ta, mil­tei har­ras­te­li­jois­ta. Lou­hi­mies puo­les­taan ta­lut­taa est­ra­dil­le ikänsä puo­les­ta oi­kei­ta, mut­ta kas­von­sa ku­lut­ta­nei­ta ky­kyjä. Tästähän enää oli­si puut­tu­nut Mik­ko Lep­pi­lam­pi.
Ei kan­na­ta kä­sittää vää­rin. Pie­nen maan pie­net ka­na­vat ai­heut­ta­vat äh­kyn jo ve­ron­mak­sa­ja­te­le­vi­sion jan­kut­ta­mien tv-oh­jel­mien mai­nos­ten ta­kia.
Tun­te­mat­to­mas­sa tämä kään­tyy kuin ih­meen kaut­ta voi­tok­si. Pik­ku­hil­jaa tun­nel­ma muut­tuu us­kot­ta­vak­si. Näyt­te­lijöistä ikään kuin kuo­riu­tuu kon­ka­rei­ta, kun he pää­sevät am­mat­ti­tai­toi­sen oh­jauk­sen, kä­si­kir­joi­tuk­sen ja ku­vauk­sen avit­ta­mi­na näyttämään ker­ran­kin osaa­mis­taan. Niin kuin so­das­sa.
Lou­hi­mies on elo­ku­van Paa­vo Lip­po­nen. Hän toi nai­set (var­sin­kin Pau­la Ve­sa­la) aiem­paa ta­sa-ar­voi­sem­min esiin, mut­ta kap­sah­ti to­sielämässä fe­mi­nis­min kuop­paan. Hyvä että kap­sah­ti, mut­ta kan­nat­taa an­taa ar­vo sil­le­kin, mitä elo­ku­va tuo esil­le.
En oi­kein ole ymmärtä­nyt uu­sin­ta­fil­maus­ten mer­ki­tystä, mut­ta näemmä Väinö Lin­nan ta­ri­na vaa­tii jo­kai­sen su­ku­pol­ven nä­ke­myk­sen.
Nyt ei jää­ty sii­hen, että kat­so­jan ai­noa mie­li­hyvä on odot­taa, mitä tehdään toi­sin. Elo­ku­va puo­lus­taa omaa paik­kaan­sa ja nä­ke­mystään.
E­ni­ten hämmäs­tyin tun­ne­ta­son ai­tou­des­ta. Kun Ant­ti Rok­ka (lois­ta­va Ee­ro Aho) lo­pus­sa pa­laa ko­ti­tu­paan, ei voi ol­la miet­timättä, kuin­ka ku­kaan ei kos­kaan osan­nut ky­syä, miltä se tun­tui. Vin­huu­til­ta, Oi­val­ta, Ie­ri­kal­ta. Lä­hi­su­vus­sam­me ja vai­mo­ni per­heessä kaik­ki tu­li­vat ta­kai­sin. Se oli ih­me.
A­ja­tus rientää. Ku­ka maam­me por­va­ris­toa vie­rok­su­va ymmärtää, että tämä ryhmä elää yhä so­dan jul­man ma­te­ma­tii­kan kans­sa. Ryhmän­joh­ta­jis­ta me­ni pal­jon enemmän kuin so­ta­mie­histä. Lam­mio­kin jää tässä kat­san­nos­sa in­hi­mil­lis­te­tyk­si. Oi­kein ta­val­laan.
Lin­nal­la oli kor­keat lähtö­koh­dat. Ko­ne­kivää­ri­komp­pa­nian kes­kei­nen jouk­kue on kuin ope­tus­las­ten ryhmä il­man Jee­suk­sen suo­je­lus­ta. Eh­tool­lis­ta edus­taa kil­ju­tonk­ka. Vai on­ko sen kim­pus­sa uu­den ajan Seit­semän vel­jestä?
Kir­jas­sa tehdään ai­ka pal­jon kaik­kea muu­ta kuin so­di­taan pitkän ase­ma­so­ta­vai­heen ta­kia. Lou­hi­mie­hen nä­ke­myk­sessä ko­ti­rin­ta­maa ku­va­taan luon­te­vas­ti ly­hyin, avaa­vin epi­so­dein. Pääo­sin kui­ten­kin so­di­taan, ja so­taa ku­va­taan eri­no­mai­ses­ti. Tämä on­kin jo­pa kaik­kien ai­ko­jen par­hai­ta la­ji­tyy­pin ku­vauk­sia. Se kes­kit­tyy poh­jois­ten rin­ta­mien eri­koi­seen luon­tee­seen. Täällä ei ol­lut mitään Puo­lan käytävää.
Jos ti­lan­net­ta ver­taa esi­mer­kik­si Viet­na­min so­taan, yh­tymä­koh­tia to­ki löy­tyy. Yli­ver­tai­nen ty­kistö ja ka­lus­to eivät riitä, kun vas­tas­sa on ko­toi­sis­sa olois­sa vas­ta­rin­taa te­kevä ar­mei­ja, jol­la ei ole mitään muu­ta me­ne­tettävää kuin torp­pa, vai­mo ja lap­set. Siinä on ka­ruis­sa olois­sa kyl­lik­si.
Ei asia juu­ri­kaan ole muuk­si muut­tu­nut oli kan­sa sit­ten maail­man on­nel­li­sin­ta tai ei. Jo­ka ta­pauk­ses­sa pa­rem­paa­kaan ei ole tar­jol­la. Kan­nat­taa muis­taa, et­tei Venäjä ole kos­kaan kun­nioit­ta­nut muu­ta kuin voi­maa. Sa­nan­he­linällä ei ole mitään ar­voa.

Kuva & ääni

Laadukas kuva ja ääni ovat varmaan parasta kotimaista tarjontaa kautta aikojen. Kahdella levyllä. Mukana on kansainvälinen 132 min. versio, ensi-iltatunnelmia 5 min., poistettuja kohtauksia 11 min. ja 73 min. dokumentit.

Ekstrat

(PS)
31/03/2018

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2022 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy