Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Top Gun: Maverick

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2022Kesto: 131 minuuttia
Julkaisija: Finnkino 
  
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
    

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Finnkino) ellei toisin mainita.

Elokuva

Tämä oli ta­paus jo en­nen en­simmäi­senkään fil­mi­ke­lan val­mis­tu­mis­ta.

Tämä oli ta­paus jo en­nen en­simmäi­senkään fil­mi­ke­lan val­mis­tu­mis­ta. Vain Tom Crui­se voi ol­la Ma­ve­rick, ja vain Top Gun voi ol­la se ko­vim­mis­ta ko­vin hä­vittäjä-e­lo­ku­va. Vii­mei­sek­si to­del­li­sek­si elo­ku­vatäh­dek­si­kin ti­tu­lee­rat­tu Crui­se on tässä hyvässä is­kus­sa: mel­kein yhtä tim­missä kun­nos­sa kuin ai­koi­naan, mut­ta nyt iän tuo­mal­la har­kin­nal­la mo­der­ni­soi­tu­na.
Mel­kein puo­li­vuo­si­sa­taa osien vä­lissä ei pai­na missään kun mauk­kaas­ti uu­tet­tu jout­sen­lau­lu herättää 37 vuo­den ta­kai­sen hi­tin uu­teen eloon. Vä­lissä vierähtä­neil­le vuo­si­kym­me­nil­le on mah­tu­nut pitkä lis­ta ko­pioi­ta ja pa­ro­dioi­ta, mut­ta jos al­ku­peräi­nen­kin on kestä­nyt hy­vin ai­kaa osaa myös tämä jat­ko-o­sa ikään­tyä ar­mol­li­ses­ti. Il­ma­tais­te­luis­sa on asen­net­ta, ha­meen­jah­tauk­ses­sa kun­nial­li­suut­ta ja ta­ri­na­kin yltää te­kemään kun­niaa kai­kil­le van­hoil­le ku­vioil­le il­man, että ko­ko­nai­suus mais­tui­si pelkältä kun­nia­kier­rok­sel­ta. Eri­tyi­sen on­nis­tu­nut yk­si­tyis­koh­ta on Ice­ma­nin (kur­kunpään syövästä kär­si­nyt Val Kil­mer) pa­luu, mikä vaa­ti osit­tain te­koä­lyn apua mie­hen pu­he­ky­vyn pa­laut­ta­mi­sek­si, mut­ta ihas­tut­taa en­nen kaik­kea teks­ti­muo­toi­sen vies­tinnän käytöllään.
O­sin il­man trik­ki­ku­via tai tie­to­ko­ne­te­hos­tei­ta loih­di­tut hä­vittä­jien manöö­ve­rit pistävät pen­kit sol­muun ja seinät koe­tuk­sel­le, ku­ten odot­taa so­pii­kin. Äk­ki­jar­ru­tuk­sia ja ohi­len­to­ja on lu­vas­sa, sa­moin len­to­pal­loa ja so­neet­tien etiäi­siä, mut­ta to­del­li­nen yllä­tys on ai­kuis­mai­nen ote kes­ken­kas­vui­seen toi­min­taan. Ta­ri­nan fi­naa­li on vä­hintään yhtä kiil­to­ku­va­mai­nen kuin en­simmäi­sellä­kin ker­ral­la, mut­ta nyt fa­ta­lis­min kans­sa flirt­tail­laan iän suo­mal­la rin­taää­nellä ja ehkäpä vielä suu­rem­mal­la an­tau­muk­sel­la ko­ko elo­ku­van ajan. Tämä jos mikä on vuo­si­ker­ta-po­pa­ria suo­raan myl­lystä. (IJ)
11/07/2022

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy