Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Operaatio Valkyrie

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208341  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Val­kyy­ria on skan­di­naa­vi­sen my­to­lo­gian kuo­le­man­hal­tia­tar – mut­ta mikähän se Val­ky­rie mah­taa ol­la?

Val­kyy­ria on skan­di­naa­vi­sen my­to­lo­gian kuo­le­man­hal­tia­tar – mut­ta mikähän se Val­ky­rie mah­taa ol­la? Ruot­sis­sa Bryan Sin­ge­rin elo­ku­van ni­mi on kään­net­ty omal­le kie­lel­le, mut­ta meillä mennään ai­na ame­rik­ka­lais­ten perässä.
Jo­ka ta­pauk­ses­sa se ope­raa­tio on kyllä fil­min ar­voi­nen. Evers­ti Claus von Stauf­fen­ber­gin ja hä­nen up­see­ri­to­ve­rien­sa sa­la­mur­ha­suun­ni­tel­ma oli maail­man­his­to­rian mer­kittä­vim­piä pie­leen men­neitä yri­tyk­siä. Sen lop­pu­tu­lok­se­na toi­nen maail­man­so­ta oli­si voi­nut päät­tyä no­peam­paan rau­haan ja vä­hem­min uh­rein.
K­rei­vi von Stauf­fen­berg kan­toi 20.7.1944 sal­kus­saan ai­ka­pom­min Hit­le­rin pää­ma­jaan Su­den­pesään. Seu­raa juo­ni­pal­jas­tus: Hit­ler sel­vi­si hen­gissä. Ka­pi­naup­see­rien tar­koi­tus oli syöstä SS-jou­kot val­lan kah­vas­ta ja saa­da neu­vo­tel­tua pa­rem­mat rau­ha­neh­dot. Siis pe­las­taa Sak­sa tu­hol­ta, jo­ka vai­kut­ti var­mal­ta so­dan lop­pu­vai­hees­sa Nor­man­dian mai­hin­nou­sun jäl­keen. Nat­sit kes­tivät at­ten­taa­tin jäl­keen enää yh­deksän kuu­kaut­ta. Sil­ti kym­me­niä tu­han­sia juu­ta­lai­sia oli­si eh­dit­ty pe­las­taa tu­hoa­mis­lei­reiltä, jos Stauf­fen­ber­gin suun­ni­tel­ma oli­si on­nis­tu­nut.
E­lo­ku­vis­ta X-Men ja Su­per­man Re­turns tun­net­tu Sin­ger omaa it­se juu­ta­lai­sen taus­tan. Hän kä­sit­te­li nat­se­ja jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten Mal­liop­pi­laas­sa. Se ei ol­lut ko­vin hyvä elo­ku­va, eikä Ope­raa­tio Val­ky­rie sekään nou­se kes­ki­ta­son ylä­puo­lel­le.
A­jan­ku­va on vah­va. Sin­ger ei etään­nytä men­neitä ta­pah­tu­mia ko­ris­teel­li­sen mu­seaa­li­sik­si ku­rio­si­tee­teik­si (vrt. ko­ti­mai­nen Uu­tis­huo­ne), vaan pyr­kii ar­ki­sel­la ku­vauk­sel­la tuo­maan ne vä­littö­mik­si ja lä­hel­le. Val­ky­rie on sik­si täh­ti­kaar­tis­taan huo­li­mat­ta hy­vin us­kot­ta­va. Näin kaik­ki on voi­nut ta­pah­tua. On myös hyvä muis­tut­taa, et­teivät kaik­ki sak­sa­lai­set, up­see­rit­kaan, ol­leet nat­se­ja. Fil­min lop­pu­teks­teistä sel­viää, että Hit­le­riä vas­taan teh­tiin 15 mur­hay­ri­tystä, jois­ta ope­raa­tio Val­kyy­ria jäi vii­mei­sek­si.
Mie­len­kiin­toi­sin­ta on ha­vai­ta elo­ku­vas­ta kuin­ka laa­ja vai­ku­tus hank­keel­la oli ja mi­ten se la­maut­ti Sak­san hal­lin­non, en­nen kuin Hit­le­rin sel­viy­ty­mi­nen var­mis­tui. Tie­donvä­li­tyk­sellä oli jo tuol­loin rat­kai­se­va roo­li. Sin­ger ku­vaa vah­vas­ti her­mos­tu­nei­suu­den tun­nel­man val­ta­suh­tei­den vel­lo­vas­sa vuo­ro­ve­dessä.
Te­kijöi­den ole­tus, että ta­pah­tu­mat ja osal­li­set tun­ne­taan en­tuu­des­taan, on vir­he. Sa­la­liit­to­lai­sia ei esi­tellä, heidät vain tuo­daan ku­vaan. Esi­mer­kik­si Ken­neth Bra­nag­hin ken­raa­li­ma­ju­ri von Tresc­kow näyttäy­tyy al­ku­puo­lel­la ja sit­ten vas­ta vii­mei­sissä ku­vis­sa. Hä­net kun lä­he­tetään rin­ta­mal­le kes­ken ope­raa­tion. To­del­li­suus ei huo­mioi kä­si­kir­joit­ta­jien tar­pei­ta.
Tom Crui­se ei häikäi­se, mut­ta on­nis­tuu an­ne­tuis­sa puit­teis­sa uh­ka­roh­kea­na ja päättäväi­senä ka­pi­nak­rei­vinä. (HB)
16/02/2009

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy