Yli 10 300 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Kino

Operaatio Valkyrie

Elokuva

Val­kyy­ria on skan­di­naa­vi­sen my­to­lo­gian kuo­le­man­hal­tia­tar – mut­ta mikähän se Val­ky­rie mah­taa ol­la?

Val­kyy­ria on skan­di­naa­vi­sen my­to­lo­gian kuo­le­man­hal­tia­tar – mut­ta mikähän se Val­ky­rie mah­taa ol­la? Ruot­sis­sa Bryan Sin­ge­rin elo­ku­van ni­mi on kään­net­ty omal­le kie­lel­le, mut­ta meillä mennään ai­na ame­rik­ka­lais­ten perässä.
Jo­ka ta­pauk­ses­sa se ope­raa­tio on kyllä fil­min ar­voi­nen. Evers­ti Claus von Stauf­fen­ber­gin ja hä­nen up­see­ri­to­ve­rien­sa sa­la­mur­ha­suun­ni­tel­ma oli maail­man­his­to­rian mer­kittä­vim­piä pie­leen men­neitä yri­tyk­siä. Sen lop­pu­tu­lok­se­na toi­nen maail­man­so­ta oli­si voi­nut päät­tyä no­peam­paan rau­haan ja vä­hem­min uh­rein.
K­rei­vi von Stauf­fen­berg kan­toi 20.7.1944 sal­kus­saan ai­ka­pom­min Hit­le­rin pää­ma­jaan Su­den­pesään. Seu­raa juo­ni­pal­jas­tus: Hit­ler sel­vi­si hen­gissä. Ka­pi­naup­see­rien tar­koi­tus oli syöstä SS-jou­kot val­lan kah­vas­ta ja saa­da neu­vo­tel­tua pa­rem­mat rau­ha­neh­dot. Siis pe­las­taa Sak­sa tu­hol­ta, jo­ka vai­kut­ti var­mal­ta so­dan lop­pu­vai­hees­sa Nor­man­dian mai­hin­nou­sun jäl­keen. Nat­sit kes­tivät at­ten­taa­tin jäl­keen enää yh­deksän kuu­kaut­ta. Sil­ti kym­me­niä tu­han­sia juu­ta­lai­sia oli­si eh­dit­ty pe­las­taa tu­hoa­mis­lei­reiltä, jos Stauf­fen­ber­gin suun­ni­tel­ma oli­si on­nis­tu­nut.
E­lo­ku­vis­ta X-Men ja Su­per­man Re­turns tun­net­tu Sin­ger omaa it­se juu­ta­lai­sen taus­tan. Hän kä­sit­te­li nat­se­ja jo kym­me­nen vuot­ta sit­ten Mal­liop­pi­laas­sa. Se ei ol­lut ko­vin hyvä elo­ku­va, eikä Ope­raa­tio Val­ky­rie sekään nou­se kes­ki­ta­son ylä­puo­lel­le.
A­jan­ku­va on vah­va. Sin­ger ei etään­nytä men­neitä ta­pah­tu­mia ko­ris­teel­li­sen mu­seaa­li­sik­si ku­rio­si­tee­teik­si (vrt. ko­ti­mai­nen Uu­tis­huo­ne), vaan pyr­kii ar­ki­sel­la ku­vauk­sel­la tuo­maan ne vä­littö­mik­si ja lä­hel­le. Val­ky­rie on sik­si täh­ti­kaar­tis­taan huo­li­mat­ta hy­vin us­kot­ta­va. Näin kaik­ki on voi­nut ta­pah­tua. On myös hyvä muis­tut­taa, et­teivät kaik­ki sak­sa­lai­set, up­see­rit­kaan, ol­leet nat­se­ja. Fil­min lop­pu­teks­teistä sel­viää, että Hit­le­riä vas­taan teh­tiin 15 mur­hay­ri­tystä, jois­ta ope­raa­tio Val­kyy­ria jäi vii­mei­sek­si.
Mie­len­kiin­toi­sin­ta on ha­vai­ta elo­ku­vas­ta kuin­ka laa­ja vai­ku­tus hank­keel­la oli ja mi­ten se la­maut­ti Sak­san hal­lin­non, en­nen kuin Hit­le­rin sel­viy­ty­mi­nen var­mis­tui. Tie­donvä­li­tyk­sellä oli jo tuol­loin rat­kai­se­va roo­li. Sin­ger ku­vaa vah­vas­ti her­mos­tu­nei­suu­den tun­nel­man val­ta­suh­tei­den vel­lo­vas­sa vuo­ro­ve­dessä.
Te­kijöi­den ole­tus, että ta­pah­tu­mat ja osal­li­set tun­ne­taan en­tuu­des­taan, on vir­he. Sa­la­liit­to­lai­sia ei esi­tellä, heidät vain tuo­daan ku­vaan. Esi­mer­kik­si Ken­neth Bra­nag­hin ken­raa­li­ma­ju­ri von Tresc­kow näyttäy­tyy al­ku­puo­lel­la ja sit­ten vas­ta vii­mei­sissä ku­vis­sa. Hä­net kun lä­he­tetään rin­ta­mal­le kes­ken ope­raa­tion. To­del­li­suus ei huo­mioi kä­si­kir­joit­ta­jien tar­pei­ta.
Tom Crui­se ei häikäi­se, mut­ta on­nis­tuu an­ne­tuis­sa puit­teis­sa uh­ka­roh­kea­na ja päättäväi­senä ka­pi­nak­rei­vinä. (HB)
16/02/2009

Tekniset tiedot

Formaatti: Kino
 
Vuosi: 2008Kesto: 123 minuuttia
Julkaisija: FS Film 
  
 
Ikäraja:
(13)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ennen vuoden 2012 ikäraja­merkintä­uudistusta tämän julkaisun ikäraja oli 13 vuotta.
VET: 208341  

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2020 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy