Yli 10 400 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

The Undoing

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2020Kesto: 335 minuuttia
Julkaisija: Warner Bros.Kuva:
1080p 2.00
Ääniraita: DTS-HD MA 5.1
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7333018532

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat maahantuojalle ellei toisin mainita.

Elokuva

Erään on­nel­li­sen me­nes­tyvän nyk­kiläi­sen per­heen elämä me­nee uu­sik­si kun per­heen äi­ti ei eräänä päivänä saa­kaan kiin­ni työ­mat­kal­le läh­te­nyttä miestään.

Erään on­nel­li­sen me­nes­tyvän nyk­kiläi­sen per­heen elämä me­nee uu­sik­si kun per­heen äi­ti (Ni­co­le Kid­man) ei eräänä päivänä saa­kaan kiin­ni työ­mat­kal­le läh­te­nyttä miestään (Hugh Grant). Kai­ken lisäk­si po­jan kou­lu me­nee se­kai­sin kun yh­den lap­sen äi­ti (Jen­ni­fer Law­ren­cen sis­kol­ta ereh­dyttäväs­ti näyttävä Ma­til­da De An­ge­lis) löy­detään jul­mas­ti mur­hat­tu­na. Kaik­ki muut tun­tu­vat tietävän yh­den vih­jeen enemmän ta­pah­tu­mis­ta kuin kai­ken kes­kiöön jou­tu­va nai­nen, mut­ta rau­haa ei ole lu­vas­sa en­nen kuin dek­ka­ri on rat­kot­tu.
Jean Hanff Ko­re­lit­zin ro­maa­niin "You Should Ha­ve Known" (2014) pe­rus­tu­va HBO-mi­ni­sar­ja on rau­tai­nen mo­der­ni ver­sio sar­jas­ta "Har­kit­tu mur­ha" ja TV-ta­paus sa­mal­la mit­ta­puul­la. Nyt kes­kiössä eivät ole puo­lus­tuk­sen la­ki­mie­het vaan mu­re­ne­vaa elämäänsä sel­vit­te­levä äi­ti, jo­ka saat­taa ol­la jär­kyt­ty­nyt äk­kinäi­sestä ko­la­ris­ta, mut­ta la­maan­nuk­sen si­jaan an­tau­tuu vim­mal­le sel­vittää to­tuus. Sar­ja esit­te­lee pitkän lis­tan mah­dol­li­sia syyl­li­siä, eikä oi­keas­ta te­kijästä voi ol­la var­ma il­man on­ne­kas­ta ar­vaus­ta.
Pa­kah­dut­ta­van ko­mea au­dio­vi­suaa­li­nen kuo­si ja hur­ja näyt­te­lijä­kaar­ti te­kevät niin ikään selväk­si, että ky­se ei nyt ole ta­va­no­mai­ses­ta po­lii­sijännä­ristä vaan huo­mion ar­voi­ses­ta pa­la­pe­listä. Ni­co­le Kid­man te­kee pääo­sas­sa vah­van roo­li­suo­ri­tuk­sen psy­ko­lo­gi-äi­tinä, jon­ka työ- ja va­paa-a­jan maail­mat is­kevät ki­pinöi­den yh­teen. Hugh Grant puo­les­taan jat­kaa me­ta­mor­foo­siaan ro­mant­tis­ten ko­me­dioi­den luot­to­pe­lu­ris­ta ris­kaa­be­lim­piin ja nyt myös pal­kit­se­vim­piin roo­li­va­lin­toi­hin. Kaik­ki hah­mot nou­se­vat tässä kiil­to­ku­via kiin­nos­ta­vim­mik­si oli­pa sit­ten ky­seessä taus­tavä­ri tai mur­haepäil­ty — ja jäl­kimmäi­siä tässä riittää jos mo­tii­vei­ta pysäh­tyy miet­timään.
Sar­jaa on kri­ti­soi­tu hah­mo­jen va­ja­vai­ses­ta ke­hit­te­lystä ja ta­ri­nan vil­leistä kään­teistä. Olen eri mieltä. Sar­ja heittää hie­nos­ti sekä hah­mon­sa että kat­so­jan­sa al­taan syvään päähän vail­la lii­ko­ja ol­jen­kor­sia. En­simmäi­sen jak­son ajan puit­tei­den suu­rie­lei­syys ja ko­lea New York kan­ta­vat myön­nettäväs­ti mie­len­kiin­toa, mut­ta sa­maan ai­kaan pää­pa­ria ympäröivä vas­ten­mie­li­sen pii­kikäs ja pin­ta­puo­li­sen ylä­luok­kai­nen miljöö su­pis­ta­vat hy­vin sym­pa­tioi­ta heitä koh­ti. Al­ku­sysäystä seu­raa­va ajo­jah­ti puo­les­taan on siinä mää­rin hek­ti­nen ja var­jois­ta tu­le­vat is­kut sen ver­ran odot­ta­mat­to­mia ja hor­jut­ta­via, että enempää vä­riä hah­mo­jen taus­toi­hin ei edes kai­paa. Kaik­ki hah­mot tun­tu­vat tässä us­kot­ta­vil­ta ja elä­viltä, mut­ta vauh­ti­so­keus to­ki peittää useim­pien nyans­sit — ja hyvä niin sillä rau­ta­lan­gas­ta vään­ne­tyt taus­tat ja trau­mat oli­si­vat­kin tässä vain ra­si­te.
Sar­ja on eh­dol­la kevään Gol­den Glo­be -kil­vas­sa neljässä ka­te­go­rias­sa: pa­ras sar­ja, pa­ras naispääo­sa (Ni­co­le Kid­man), pa­ras miespääo­sa (Hugh Grant) ja pa­ras mies­si­vuo­sa (Do­nald Sut­her­land). Kaik­ki eh­dok­kuu­det ovat pe­rus­tel­tu­ja.
Sar­jan kuu­si osaa on tal­tioi­tu kah­del­le le­vyl­le.

Kuva

Upea kuva peilaa kolkon välikautista New Yorkia skarpisti ja tunnelmallisen vakaasti. Miljööt ovat näyttäviä ja tekstuurit rikkaita tavalla, joka ei studiossa olisi onnistunut. Jo yksinomaan tuhdein kattauksin loihditun miljöön voi ahmia näin koronapandemian keskellä matkailun korvikkeena, mutta dekkarille tämä on mitä otollisin kuosi sillä merkitykselliset vihjeet sulautuvat hyvin kaiken viestitulvan lomaan. Anti ei todellakaan jää klaustrofibiseksi, alleviivatuksi tai keinotekoiseksi.

Ääni

Onnistuneen epätasapainoinen ääniraita luo tehokkaasti tunnelmaa. Hiotun elegantti äänimaisema saa jokaisen elementin tuntumaan harkitulta ja painotukseltaan täsmälliseltä.

Ekstrat

Ekstroissa kymmenkunta lyhyttä koostetta minisarjan synnystä ja sen hahmoista. Kannessa väärä kuvasuhde. (IJ)
15/03/2021

Traileri

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2021 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy