Yli 10 700 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
Blu-ray

Gatsby

The Great Gatsby – Kultahattu 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: Blu-ray
 
Vuosi: 2013Kesto: 142 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
1080p 2.40*
Ääniraita: DTS-HD 5.1
 
Ikäraja:
(12)
Kielletty alle 12-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 12 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 5051895244869

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

F. Scott Fit­ze­ral­din klas­sik­ko­ro­maa­nin uu­sin tul­kin­ta on saa­nut hy­viä ja pe­rin huo­no­ja ar­vos­te­lu­ja.

F. Scott Fit­ze­ral­din klas­sik­ko­ro­maa­nin uu­sin tul­kin­ta on saa­nut hy­viä ja pe­rin huo­no­ja ar­vos­te­lu­ja. It­se kal­lis­tun edel­li­sen tul­kin­nan kan­nal­le, kah­des­ta syystä. En­sik­si­kin Luhr­mann on muut­ta­nut oh­jaa­jan lähtö­koh­taan­sa: va­sen jal­ka lepää edel­leen vi­suaa­li­sen vauh­dik­kaas­sa mah­ti­pon­ti­suu­des­sa, mut­ta oi­kea osaa pai­naa so­pi­vas­ti jar­rua. Mou­lin Rou­ges­sa toi­mi­vat sa­la­ma­leik­kauk­set on nyt unoh­det­tu. Ke­hi­tys on ai­na myön­teistä ja var­sin­kin sil­loin, kun pel­ko­na on se, että oh­jaa­jan vaih­de on ju­mit­tu­nut jun­naa­maan sa­moil­la kier­rok­sil­la. Ja toi­sek­si: Kul­ta­hat­tu on jo mo­neen ker­taan ver­sioi­tu kä­si­te, jol­la ku­va­taan nou­su­kas­mai­suut­ta, sää­ty-yh­teis­kun­taa, ai­na pörs­si­ro­mah­dus­ta edeltävää hil­littö­myyttä ja ro­mant­tis­ta toi­veik­kuut­ta. Jos tähän pys­tyy jo­tain lisäämään, on mes­ta­ri työssään.
Luhr­mann osaa lin­kittää ta­ri­nan ny­kyai­kaan. Käytössä on anak­ro­nis­me­ja, jos­sa mu­siik­ki toi­mii vä­littäjänä. Jos pys­tyy mik­saa­maan yh­teen 1920-lu­vun jaz­zia ja Co­le Por­te­ria ny­kypäivän rap­mu­siikk­kiin ja hip­hop-jum­pu­tuk­seen niin, että jo­pa minä pidän lop­pu­tu­lok­ses­ta, pitää ot­taa vä­hintään ho­pea­hat­tu päästä. Mu­siik­ki­puo­lel­la käy­tetään vä­li­kaa­su­na perä­ti Bryan Fer­ryä. Hy­vin tun­tuu so­pi­van se­kaan.
Eo­ku­va on pitkä, mut­ta oli­si haus­ka kat­soa tämä edeltäjänsä, Fran­cis Ford Cop­po­lan kä­si­kir­joi­tuk­seen pe­rus­tu­van ver­sion (1974), kans­sa sa­ma­na päivänä. Jack Clay­to­nin oh­jaus oli suo­ra­vii­vai­sem­pi ja jän­nittäväm­pi, kun taas Luhr­man­nin ver­sio on puo­les­taan jo­pa yllättävän haus­ka.
Leo­nar­do Di Cap­rion kun­niak­si on sa­not­ta­va, et­tei hä­nen ka­ris­man­sa him­me­ne Ro­bert Red­for­diin ver­rat­taes­sa kuin hie­man. Dai­syn tär­keä roo­li on kui­ten­kin na­ti­se­van jään päällä. Ylei­nen nais­ma­ku on voi­nut muut­tua jaz­zin kul­ta-a­jois­ta, mut­ta ih­met­te­len, on­ko näyt­te­lijä Ca­rey Mul­li­gan Gats­byn pak­ko­miel­teen ta­sol­la. Toi­saal­ta, jos ky­se on ai­dos­ta rak­kau­des­ta, ul­konäkö on tois­si­jais­ta.
Hie­man tähän liit­tyen: osa tie­to­ko­nea­vus­tei­sis­ta te­hos­teis­ta näyttää ih­meen kei­no­te­koi­sil­ta. Gats­byn kuu­lui­sa ta­lo­kin näyttää terävä­piir­toi­sen ar­mot­ta­man tark­kuu­den an­sios­ta ajoit­tain pah­vi­laa­ti­kol­ta.
Ih­me kyllä, en ole kos­kaan lu­ke­nut al­ku­peräistä kir­jaa, mut­ta nyt on eh­dot­to­mas­ti sel­vi­tettävä, ker­too­ko Jay Gats­by to­siaan seik­kail­leen­sa vuo­den 1918 jäl­keen Eu­roo­pas­sa muun muas­sa Suo­mes­sa.

Kuva, ääni & ekstrat

Kuva ja ääni ovat preferenssitasoa ja tekevät kunniaa ohjaajan huikealle näkemykselle. Vaikka kyseessä ei ole 3D-versio, kuvan perspektiivi tuntuu toimivan ilman rasittavien 3D-lasien aiheuttamaa fyysistä häirintää. Mieleen tulevat hienoimmat klassiset maalaukset, joiden syvyysvaikutelmaa lisättiin perspektiivikikoilla, varjostuksilla ja oikein valituila väreillä. Ekstroihin on tallennettu vuoden 1926 version traileri, 14 min. poistettuja kohtauksia ja 99 min. dokumentit. Mukana on myös digitaalinen kopiointi iPadille ja muille laitteille. (PS)
21/09/2013

Etsitkö tärppejä?

Jos pidät tästä elokuvasta saatat myös olla kiinnostunut näistä. Lisää samojen tekijöiden elokuvia löydät klikkaamalla tekijän nimeä edellä.
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2023 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy