Yli 10 800 arvostelua
Uusia arvosteluita tuon tuosta.
Kaikki parhaat.
4K / UHD

Lannistumaton Luke

Cool Hand Luke 

Elokuva:
Kuva & Ääni:
Ekstrat:

Tekniset tiedot

Formaatti: 4K / UHD
 
Vuosi: 1967Kesto: 127 minuuttia
Julkaisija: WarnerKuva:
4K HDR 2.39
Ääniraita: DTS-HD MA 2.0
 
Ikäraja:
(16)
Kielletty alle 16-vuotiailta. Ohjelman saa luovuttaa vain 16 vuotta täyttäneelle.
  EAN: 7321946156815

© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu. Arvostelun yhteydessä esitettyjen kuvien oikeudet kuuluvat julkaisijalle (Warner) ellei toisin mainita.

Elokuva

”Ei ku­kaan voi syödä viittä­kym­mentä mu­naa”.

”Ei ku­kaan voi syödä viittä­kym­mentä mu­naa”. Lan­nis­tu­ma­ton Lu­ke teh­tiin muu­ta­ma vuo­si en­nen Jack Nic­hol­so­nin bra­vuu­ris­ta tun­net­tua elo­ku­vaa Yk­si len­si yli käen­pesän. Voi­si mel­kein vei­ka­ta, että Ken Ke­seyn al­ku­peräis­ro­maa­ni on ku­lu­nut Stuart Ro­sen­ber­gin kä­sissä en­nen kuin hän al­koi työstää omaa ku­vaus­taan mie­hestä, jo­ka ei so­peu­du.
Säännöt ja so­vin­nai­suu­det eivät miel­lytä Lu­ke Jack­so­nia. Ve­ri vetää te­kemään miltä tun­tuu, eikä niin kuin muut te­ki­sivät tai jär­jes­telmä tah­toi­si. Käen­pesän Mc­Murp­hyn ydin­ryhmä ja sitä myö­ten kat­so­ja sa­mas­tuu voi­mak­kaas­ti hä­neen myön­tei­sin tun­tein, vaik­ka to­sielämässä ka­ve­ri oli­si sietämätön so­sio­paat­ti.
Tur­hau­tu­mis­taan lää­kin­nyt Lu­ke (Paul New­man yh­dessä par­hais­taan) jou­tuu kah­dek­si vuo­dek­si pak­ko­työhön ri­kot­tuaan ri­vin park­ki­mit­ta­rei­ta. Kat­so­ja epäi­lee oi­keus­mur­haa al­ka­jai­sik­si, mut­ta luul­ta­vas­ti mie­hen kon­tol­la riit­ti mer­kin­tojä. Tus­kin hän pi­ti liu­kas­ta kieltään ku­ris­sa tuo­ma­rin ka­tee­de­rin ala­puo­lel­la. In­di­vi­dua­lis­ti voit­taa mui­den van­kien sym­pa­tian puo­lel­leen, ja nou­see le­gen­dan ase­maan usein pa­koy­ri­tyk­sillään. Jär­jes­telmä mäyttää lo­pul­ta nu­jer­ta­van mie­hen, kun­nes lop­pu­rat­kai­su rävähtää au­ki.
Mah­do­ton si­su ja hur­ja ka­ris­ma ei usein­kaan yh­dis­ty kirk­kaa­seen ä­lyyn. So­das­sa hän pärjä­si hy­vin, mut­ta ar­ki on­kin jo han­ka­lam­paa. Lu­ken rat­kai­suis­sa ei ole jär­jen häivää, mut­ta in­fan­tii­lil­la ta­val­laan hä­nestä piir­tyy ku­va siitä, kuin­ka ko­va voi ih­mi­sen tah­to ol­la. Vaik­ka lop­pu­tu­los on usein keh­no, asia ete­nee jäl­keenjää­neissä ta­ri­nois­sa.
Jos jos­sain ame­rik­ka­lai­ses­sa 1960-lu­vun lo­pun elo­ku­vas­sa ta­voi­tet­tiin va­sem­mis­to­lai­nen ten­dens­si niin tässä. Ka­pi­naa ei edes vuo­den 1967 opis­ke­li­ja­mel­la­koi­den ai­kaan oli­si Yh­dys­val­lois­sa voi­nut viedä pi­demmäl­le, sillä koh­ta oli­si pitä­nyt jo nos­taa pu­na­li­put sal­koon ja lau­lu­kir­jat esil­le.
Täl­lais­ta si­vuo­sa­kaar­tia ei enää sai­si kool­le. Geor­ge Ken­ne­dy te­kee elämänsä roo­lin lap­sen­mie­li­senä jen­gin joh­ta­hah­mo­na, mut­ta hie­noin­ta on, kun Har­ry Dean Stan­ton (k­re­dii­teis­sa il­man Har­ry-ni­meä) lau­laa CCR:n tun­ne­tuk­si te­kemän "Cot­ton Field­sin" ja New­man­kin tul­kit­see yh­den bal­la­din ban­jon­sa säes­tyk­sellä. Mui­ta­kin riittää: St­rot­her Mar­tin, Den­nis Hop­per, Ant­ho­ny Zer­be, Joe Don Ba­ker…­jo­pa She­rif­fi McC­lou­din mulk­vis­ti­po­mo­na myö­hem­min tu­tuk­si tul­lut J.D. Can­non.
Hyvästä elo­ku­vas­ta löytää jo­kai­sel­la uu­del­la kat­san­to­ker­ral­la jo­tain uut­ta. Tällä ker­taa se oli mu­nan­syön­ti­koh­tauk­sen jäl­kei­nen ku­va, kun ve­don­lyöjät häi­pyvät ja koe­ka­nii­ni jää ma­kaa­maan puupöydäl­le: il­mi­selvä jee­su­sa­sen­to ai­na lo­mit­tai­sia jal­ka­te­riä myö­ten.

Kuva

Pieteetilllä puunattua filmikuosia on pakko ihastella. Taidokkaasti aikoinaan taltioitu kuva on myös nyt 4K:na erinomaisen vakaa, värikylläinen ja miellyttävän jäsentynyt. Musta on tässä mustaa ja hikikarpalot kiiltävät yön pimeydessä ainoastaan tomun leikkaamina.

Ääni

Skarppi ja luonteva ääniraita soi jäsentyneesti. Dialogi, vähäiset lauluosiot ja ”chain gangiin” huudot tuntuvat ottavan tilansa jos ei tilakanavissa niin katsojan kokemassa miljöössä. Alunperin monona taltioitu elokuva kuulostaa nytkin erehdyttävän luontevalta, ehkä osin siksi, että elokuvan verkkaisessa maailmassa puheenvuorot jaetaan ajan kanssa.

Ekstrat

Aiemmalta Bluy-raylta tutuissa ekstroissa Paul Newmanin elämänkerran kirjoittaneen Eric Laxin kommenttiraita, making of (29 min.) ja traileri. (PS/IJ)
08/05/2023
08/05/2023
© Heinäpään Viestintä Oy ja MetaVisual Oy. Tämän arvostelun ja mediatiedostojen kopiointi on kielletty. Linkitys tälle sivulle on sallittu.
Toteutus:MetaVisual CMSSuunnittelu:MetaVisual OyMobiiliversioNormaaliversioKirjaudu sisään© 2000 - 2024 Heinäpään Viestintä Oy, MetaVisual Oy